Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2008
Sivut 57 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 43
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-610-3 (pdf)
Tiivistelmä

Pudasjärven kaupungin alueella sijaitsevat Kuusisuo–Hattusuon, Soininsuo–Kapustasuon ja Ohtosensuon Natura 2000 -alueet muodostuvat laajoista, pääosin luonnontilaisina säilyneistä soista kangasmetsäsaarekkeineen. Kuusisuo–Hattusuo on lakisääteistä soidensuojelualuetta. Soininsuo–Kapustasuon alue muodostuu lakisääteisestä soidensuojelualueesta sekä soidensuojeluohjelma-alueesta. Ohtosensuon Natura-alue on kokonaisuudessaan vanhojen metsien suojeluohjelma-aluetta.

Kaikilla kolmella Natura-alueella esiintyy luontotyypeistä pinta-alallisesti eniten aapasuota, joka on EU:n luontodirektiivissä luokiteltu yhdeksi priorisoiduista eli ensisijaisen tärkeistä luontotyypeistä. Priorisoituihin luontotyyppeihin kuuluu myös boreaaliset luonnonmetsät, johon lukeutuu osa alueiden metsistä. Edustavimmat vanhat metsät löytyvät Ohtosensuon alueelta, joka kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Lajistollisesti alueiden merkitys korostuu erityisesti linnuston kannalta. Laajat aapasuot rimmikoineen tarjoavat pesimä- ja levähdyspaikkoja monille harvinaisillekin lintulajeille.

Hoito- ja käyttösuunnitelman keskeisimpinä tavoitteina ovat alueiden säilyttäminen mahdollisimman luonnontilaisina, alueiden luontotyyppien ja lajiston säilymisen turvaaminen sekä aluetta koskevien muiden käyttötarpeiden yhteensovittaminen kestävällä tavalla luonnonsuojelullisten tavoitteiden kanssa. Suunnitelmassa korostetaan myös alueiden merkitystä paikallisten asukkaiden virkistyskohteina. Alueiden perinteisiä ja edelleenkin yleisiä käyttömuotoja ovat mm. marjastus ja metsästys.

Suunnitelma perustuu luonnonsuojelulakiin sekä suojelualueiden perustamislakeihin ja em. lakien asetuksiin. Suunnitelmassa on myös otettu huomioon EU:n luonto- ja lintudirektiivien kautta tulevat velvoitteet. Lisäksi suunnitelman valmistelussa on noudatettu Metsähallituksen omia luonnonsuojelualueiden hoidon ja käytön periaatteita sekä osallistavan suunnittelun periaatteita. Suunnitelman pohjana on käytetty alueilla tehtyjä luontotyyppi- ja lajistoselvityksiä.

Hoito- ja käyttösuunnitelma on tehty ajalle 2007–2016. Suunnitelman toteutumista seurataan säännöllisesti, ja tarvittaessa suunnitelmaa voidaan päivittää.