Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2017
Sivut 89 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 161
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-295-211-0 (pdf)
Tiivistelmä

Suunnitelma kattaa Taivalkosken kunnassa sijaitsevan Kylmäluoman retkeilyalueen, joka kuuluu kokonaisuudessaan Kylmäluoman Natura-alueeseen (FI1105413). Suunnittelualueen pinta-ala on 7 322 ha, josta n.1 010 ha on vesialuetta.

Kylmäluoman retkeilyalue on harjujen halkoma erämaisten metsien ja soiden alue. Pääosa alueesta on aktiivisen virkistyskäytön ulkopuolella olevaa luonnontilaista aluetta, toisaalta osa alueesta on metsätalouskäytössä. Retkeily- ja matkailukäyttö keskittyvät leirintäalueen ympäristöön. Kylmäluoma on myös tärkeä kalastus- ja metsästyskohde.

Kylmäluoman retkeilyalueen arvoja kuvaavaa on sen rauhallinen sijainti sekä luonnontilaisuuden, retkeilyn, eräilyn ja metsätaloustoimenpiteiden hyvin yhteensovitettu historia. Arvoiksi nousivat alueen luonto, virkistyskäyttö, matkailun yritystoiminta, metsätalouskäyttö sekä erätalouskäyttö. Alueella tulee näkymään metsälain uudistuminen, joka monipuolistaa metsätaloudessa sallittuja menetelmiä, sekä Hossan kansallispuiston perustaminen, joka ohjannee lisää kävijöitä ja kysyntää myös Kylmäluomalle – niin retkeilemään, harjoittamaan virkistyskalastusta kuin pienriistan metsästykseenkin.

Keskeisiin arvoihin kohdistuvat uhkat on analysoitu, ja suunnitelmassa on asetettu päämäärät uhkien torjumiseksi sekä alueen kehittämiseksi. Arvojen turvaamiseksi asetettiin kaksi päämäärää: ”Alue on luonnonmetsiltään ja soiltaan luonnontilainen ja edustava; harjumetsät ovat monimuotoisia ja maisemallisesti arvokkaita; metsätalousalueiden osalta monimuotoinen ja yleisesti hyväksytty kohde” ja ”Retkeilyalue on toimiva ja turvallinen kaikille käyttömuodoille”. Niiden tavoite on pitää alue turvallisena ja toimivana niin kaikille sen luontoarvoille kuin kaikille sen käyttömuodoillekin. Alueen kehittämiseksi asetettiin yksi päämäärä ”Alue on houkutteleva käyntikohde, joka tukee ja täydentää Hossan kansallispuistoa”, joka linjaa toimintoja alueen kaikelle kehittämiselle reittien ja rakenteiden ylläpidosta matkailuyrittäjien toimintamahdollisuuksiin.

Luonnonsuojelun toimenpiteillä parannetaan luonnon monimuotoisuutta ja luonnontilaa mm. ennallistamalla soita ja pitämällä yllä alueen palojatkumoa.

Virkistyskäytön ja matkailun olosuhteita parannetaan huolehtimalla rakenteiden kunnosta ja parantamalla yrittäjien toimintamahdollisuuksia alueella. Alueen kehittämisen tavoitteena on ohjata resurssit tarkoituksenmukaisille kohteille ja tarjota yrittäjille mahdollisuuksia ylläpitää itselleen tarpeellisia rakenteita, mikäli ne eivät ole jokamieskäytölle oleellisia. Alueella kulkevien kunnan reittien ylläpito ja kehittäminen hoidetaan sopimuksin.

Metsästyskäytäntöjä ei muuteta, mutta kalastusta alueella kehitetään meneillään olevassa ”Isoja elämyksiä Pohjolan kalavesillä” -hankkeessa. Hanke muuttaa Kylmäluomajärven kalastusjärjestelyjä. Kalanistutukset alueen vesiin jatkuvat.

Hallinnollisia toimenpiteitä ovat sidosryhmien kanssa käytävät neuvottelut alueen uusista käyttömuodoista ja toiminnasta niin, että onnistutaan ohjaamaan toisiaan häiritsevät käyttömuodot sopiville alueille; sekä Metsähallituksen sisäisen yhteistyöryhmän perustaminen alueen hallinnoimiseksi. Yhteistyöryhmä vastaa Metsähallituksen retkeilyalueilla olevaan alueen yhteisen hallinnoinnin haasteeseen: retkeilyalueilla on sisäinen kolmen tahon yhteishuoltajuus, joka vaikeuttaa kokonaiskuvan ylläpitoa.

Alue on jaettu kolmeen vyöhykkeeseen: Puisto-osa, Aarniosa ja Talousosa. Puisto-osaan keskittyy palvelutarjonta ja yritystoiminta sekä suurin osa kaikesta virkistyskäytöstä. Aarniosa säilytetaan mahdolisimman luonnontilaisena, ja sen pääkäyttäjäryhmänä ovat eräilijät, joskin alueella kulkee myös osa retkeilypoluista. Talousosalla harjoitetaan virkistyskäytön huomioivaa metsätaloutta.