Tekijä Sandström Olli, Vaara Ilkka, Kamula Pasi, Karvonen Lauri, Keränen Matti, Kokkonen Sakari, Murtoniemi Sakari, Partanen Tapani, Salmi Juha, Tormilainen Mikko, Vaara Marja
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 1999
Sivut 220 s. + 2 liitekarttaa
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 22
ISSN-L 1239-1670
ISBN 952-446-135-8
Tiivistelmä

Projektin tehtävänä oli laatia monitavoitteinen luonnonvarasuunnitelma Länsi-Lapin alueelle osallistavan suunnittelun periaatteita noudattaen. Projekti toteutettiin 2.2.1998–30.3.1999 välisenä aikana. Suunnitelman pääosat ovat lähtötilan kuvaus ja arviointi, toimintastrategia ja -ohjelma sekä toteutuksen seuranta. Lähtötilan kuvauksessa arvioitiin luonnonvarojen ja niiden käytön tilaa suunnittelun alkutilanteessa. Toimintastrategiassa linjattiin luonnonvarojen käytön tavoitteet ja toimintaperiaatteet, jotka konkretisoitiin toimintaohjelmaksi. Toteutuksen seurantaan valittiin mittareita, jotka peilaavat kestävän kehityksen ekologista, taloudellista ja sosiaalista ulottuvuutta.

Vuosien 1999–2008 toimintaohjelmassa painottuvat Metsähallituksen hallinnoimien aluiden kansallisesti merkittävä virkistys- ja matkailukäyttö, luonnonsuojelurooli, hyvä metsänhoito, terve talous sekä alueellisesti että paikallisesti tärkeä puuhuolto- ja työllistämisvastuu. Alueelliset ja paikalliset erityispiirteet otetaan huomioon eri toimintojen yhteensovittamisessa. Toimintalinja tarkistetaan kauden puolivälissä.

Metsätalous on Metsähallituksen yritystoiminnan ydin Länsi-Lapissa. Metsätaloustoiminnan piirissä oleva alue on noin 1,3 miljoonaa hehtaaria, josta metsiä (metsä- ja kitumaa) on noin 1,1 miljoonaa hehtaaria. Talousmetsien metsämaasta noin 47 000 hehtaarilla on metsien virkistyskäyttöön tai luonnonsuojeluun liittyviä erityisarvoja (maisema- ja riista-alueet, avainbiotoopit, ekologiset käytävät ym.). Suunnittelujakson vuotuinen hakkuumäärä on keskimäärin 740 000 kuutiometriä käyttöpuuta. Metsien rakenteen ansiosta hakkuumahdollisuudet kasvavat tulevaisuudessa.

Metsähallituksen hallinnassa on Länsi-Lapissa noin 290 000 hehtaaria lakisääteisiä suojelu- ja erämaa-alueita sekä suojeluohjelmissa olevia alueita. Suojeluohjelmien toteuttaminen ja talousmetsien luonnonsuojelu alue-ekologisen suunnittelun ja ympäristöoppaassa esitettyjen toimintatapojen avulla ovat keskeisellä sijalla toimintaohjelmassa. Suojelualueverkon edustavuuden turvaamisen ohella korostuu jakossa luonnon ennallistamistoimien merkitys etenkin alueen etelä- ja lounaisosissa.

Länsi-Lapin alueen virkistyskäyttöä tuetaan kiinnittämällä huomiota sidosryhmien kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä metsien virkistysarvojen säilyttämiseen. Villin Pohjolan matkailutuotteita kehitetään palvelupaketeiksi verkostoitumalla yhteistyöyritysten kanssa. Virkistys- ja matkailupalveluiden kehittämisessä keskitytään vetovoima-alueisiin.

Maanjalostus ja maa-aineskauppa ovat osa Metsähallituksen yritystoimintaa. Maanjalostus tähtää suojeluvaihtojen toteuttamiseen ja maa-aineskaupalla vastataan kysyntään.

Metsähallituksen liikevaihto Länsi-Lapissa on noin 220 miljoonaa markkaa vuodessa. Työtä on tarjolla noin 430 henkilötyövuotta. Toiminnallaan Metsähallitus tukee kestävän kehityksen toteutumista Länsi-Lapissa.

Painos loppunut