Tekijä Konttinen Terttu
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sivut 89 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 129
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-295-066-6 (pdf)
Tiivistelmä

Lauhanvuoren ja Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuistojen, Haapakeitaan soidensuojelualueen ja Hämeenkankaan harjoitus- ja monikäyttöalueen yhteisen luontomatkailusuunnitelman taustalla oli tarve nostaa hienot luonnonsuojelualueet ja retkeilykohde valtakunnalliseen tietoisuuteen ja lisätä alueen kiinnostavuutta myös ulkomaalaisten matkailijoiden keskuudessa. Alueen luonto- ja kulttuuriperintöarvot sekä retkeily- ja matkailupalvelut ovat monipuolisina hyvä lähtökohta yritystoiminnan kehittämiselle. Suunnitelma-alueen maakuntien matkailustrategiat on juuri päivitetty, ja kohteet on niissä huomioitu nousevina matkailun kärkikohteina. Luontomatkailupalvelutarjonta lisääntyy alueella, ja mm. yksityinen alueen luontoa esittelevä keskus on rakenteilla.

Suunnitelman pohjaksi kohdealueilla tehtiin kävijätutkimukset ja yhteinen yritystutkimus. Suunnitelmaa työstettiin myös yhdessä alueen toimijoiden kanssa neljässä työpajassa keväällä ja alkusyksyllä 2013. Alueen luontomatkailun vetovoimatekijöiden perusta löytyy luonnosta itsestään, maisemista ja alueen historiasta. Alue on geologishistoriallisesti merkittävä ja suojelee monia harvinaisia eliölajeja. Lisäksi alue sijaitsee lähellä suuria kasvukeskuksia ja tarjoaa kokemista ja tekemistä kaikille: helppokulkuisia maastoja ja monipuolisia reittejä, lukuisat harrastusmuodot onnistuvat sekä ohjatusti että itsenäisesti, ja erityisesti Jämi on tunnettu isoista urheilutapahtumistaan. Runsaan pohjaveden alueella luonnonantimetkin ovat puhtaita. Luonto ja siellä tarjottavat palvelut ovat hyvä kehys omatoimisten kävijöiden hyvinvoinnin ja yritysasiakkaiden työkyvyn edistämiseen.

Luontomatkailun kehittämiselle nimettiin neljä tavoitetta: tunnettuuden ja vetovoiman lisääminen luontomatkailualueena kotimaassa ja kansainvälisesti, alueen profiloituminen luonnon ja lihasvoimalla liikkumisen keitaaksi kestävää matkailua noudattaen, alue on asiakkaiden saavutettavissa ja tarjoaa puhtaiden luonnonantimien lisäksi koettavaa, nähtävää ja tekemistä kaikille.

Matkailun yritystoiminta on alueella sesonkiluonteista, usein pienimuotoista ja sivutoimistakin, ja koko alueen sisäinen yhteistyö on vielä vähäistä. Luontomatkailun kehittyminen ja matkailijoiden viipymän pidentäminen edellyttävät kattavaa yhteistyötä. Palvelujen saavutettavuus on tärkein asia: on oltava tietoa (markkinointi, info), osattava perille (opasteet), päästävä perille (tiestön kunto) ja saatava palvelua (on palveluja ja ne ovat auki). Tarjonnan monipuolisuus vaikuttaa viipymään, joten kaikki mielenkiintoiset kohteet ja palvelut kannattaa pitää esillä. Keskeisimmät kehittämistoimet ovat luontomatkailualuekokonaisuuden muodostaminen, reittien ja palvelurakenteiden kehittäminen, opastusviestinnän ja markkinoinnin kehittäminen sekä tuotekehitys.

Luontomatkailu nojaa ekologiseen, taloudelliseen ja sosiokulttuuriseen kestävyyteen, ja suunnitelmaan rakennettiin kriteeristö, jolla kestävyyden toteutumista seurataan säännöllisesti.