Tekijä Konttinen Terttu
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sivut 56 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 199
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-295-062-8 (pdf)
Tiivistelmä

Vuonna 1982 perustettu Lauhanvuoren kansallispuisto sijaitsee Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa, Honkajoen ja Isojoen kunnissa sekä Kauhajoen kaupungissa. Kansallispuiston pinta-ala on 5 436 ha. Vuosittain Lauhanvuorelle suuntautuu noin 10 000 käyntiä. Kansallispuisto on tyypillisesti paikallinen ja jossain määrin myös maakunnallinen päiväretkeilykohde.

Lauhanvuoren kansallispuiston kävijätutkimuksen aineisto kerättiin 1.6.2012-20.4.2013. Tutkimuksella selvitettiin puiston kävijärakennetta ja mitä kävijät puistossa tekivät sekä kartoitettiin heidän kokemuksiaan ja mielipiteitään puistosta, sen hoidosta ja kehittämistarpeista. Lisäksi selvitettiin kävijöiden rahankäyttöä ja sen paikallistaloudellisia vaikutuksia.

Kävijöistä 82 % oli päiväkävijöitä; vajaa viidennes yöpyi puistossa. Suosituimmat käyntikohteet olivat Spitaalijärvi, Lauhanvuoren näkötorni ja Kivijata. Päiväkävijät viipyivät alueella keskimäärin 3,4 tuntia, yöpyjät noin vuorokauden. Kävijöitä oli melko tasaisesti eri ikäluokista 25 ja 65 ikävuoden väliltä. Useimmiten puistoon saavuttiin 2–5 hengen ryhmässä, joka koostui oman perheen jäsenistä. Kävijöistä kaksi kolmasosaa (67 %) oli kotimaisia matkailijoita ja yksi kolmasosa paikallisia, puiston sijaintikuntien asukkaita. Ulkomaalaisia vastanneissa oli vain kaksi henkilöä.

Tärkeimpiä syitä saapua Lauhanvuoren kansallispuistoon olivat luonnon kokeminen, maisemat ja rentoutuminen sekä poissaolo melusta ja saasteista. Suosituimmat harrastukset kansallispuistossa olivat kävely, luonnosta nauttiminen, luonnon tarkkailu ja maisemien katselu.

Kävijöiden odotukset täyttyivät Lauhanvuoren käynnillä varsin hyvin. Käytettyjen palvelujen laatuun ja määrään oltiin melko tyytyväisiä. Erityisesti kiiteltiin tulentekopaikkoja polttopuuhuoltoineen, näkötornia ja pysäköintipaikkoja. Eniten kehitettävää olisi telttailupaikoissa sekä opastusrakenteissa ja -materiaaleissa: esitteissä, reittien opastetauluissa ja polkuviitoituksissa.

Edellinen kävijätutkimus Lauhanvuoren kansallispuistossa tehtiin vuonna 2007, ja silloin tietoja käytettiin alueen hoito- ja käyttösuunnitelman laadinnassa. Tämän tutkimuksen tulokset toimivat alueelle tehdyn luontomatkailusuunnitelman taustamateriaalina. Kovin suuria muutoksia ei tutkimusten tuloksissa ole muutaman vuoden sisällä tapahtunut: kävijäprofiilissa on pieniä muutoksia, puistossa yöpymisten määrä on lisääntynyt, ja eri tietolähteet ovat nyt suuremmassa roolissa (esim. www-sivut).

Lauhanvuoren kansallispuiston kävijöiden rahankäytön paikallistaloudelliset kokonaisvaikutukset ovat noin 200 000 euroa ja 2 henkilötyövuotta. Yöpyjien paikallistaloudellinen vaikutus on noin nelinkertainen päiväkävijöihin verrattuna.