Tekijä Sulkava Risto, Eronen Päivi, Storrank Bo
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 1994
Sivut 29 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 18
ISSN-L 1235-6549
ISBN 951-47-8895-8 (painettu)
Tiivistelmä

Kesällä 1993 selvitettiin liito-oravan esiintymistä Helvetinjärven ja Liesjärven kansallispuistoissa sekä niitä ympäröivillä valtionmailla. Helvetinjärven kansallispuistossa ja Ruoveden-Virtain valtionmetsien alueella tutkittiin yhteensä 24 000 ha. Liesjärven alueella tutkittiin noin 5 000 ha. Suurin osa tutkitusta pinta-alasta on liito-oravalle sopimatonta elinympäristöä (esim. avosuot, taimikot, ojitetut suoalueet).

Tutkimuksessa etsittiin maastossa liito-oravien ulosteita puiden alta. Taustatietona käytettiin metsätalouskarttoja kuvioselityksineen.

Helvetinjärven ja Ruoveden-Virtain alueella on liito-oravalle sopivia metsiä selvästi alle 10 % metsämaista. Puolet esiintymistä (5 esiintymää) löytyi Helvetinjärven kansallispuistosta. Liesjärven valtionmailla tulos oli samansuuntainen, eli talousmetsistä löytyi vain yksi esiintymä. Liesjärven kansallispuistossa sen sijaan liito-oravia on kohtalaisesti ja kanta näyttää olevan elinvoimainen.

Tutkitut valtionmetsät ovat yleisilmeiltään melko karuja ja suurin osa metsistä on kauan ollut tehokkaan metsänhoidon piirissä. Liito-oravia löytyi sen takia aika vähän. Tutkimusalueiden parhaat esiintymät sijaitsevat suojelualueilla, mutta myös talousmetsien vähäiset esiintymät tulisi suojella kokonaan tai ottaa huomioon metsien käsittelyssä.

Inventointitulosten lisäksi esitellään tässä raportissa katsaus liito-oravan biologiaan ja kannankehitykseen Suomessa sekä esitetään liito-oravan elinympäristövaatimuksia huomioon ottavia metsienkäsittelyohjeita.

Painos loppunut