Tekijä Ahopelto Laura, Lundgren Laura, Kostiainen Aino, Peltola Katariina, Laita Anne, Mäkelä Anni, Väänänen Maarit, Perätie Timo, Ruohomäki Anu
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2021
Sivut 108 s.
Kieli
suomi
Tiivistelmä

Tämä opas on laadittu osana Euroopan unionin rahoittamaa Liito-orava-LIFE-hanketta. Tuotos kuuluu Espoon, Kuopion ja Jyväskylän kaupunkien yhteistyöosioon, jossa tarkastellaan hyviä käytäntöjä liito-oravan suojelun ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamiseksi. Tekstin ovat laatineet ympäristönsuojelun ja liito-oravakysymysten parissa työskentelevät hankekaupunkien asiantuntijat. Oppaan kommentointiin osallistuivat hankkekumppanit ja hankkeen tuenilmaisijat kuten Ympäristöministeriö ja ELY-keskukset.

Oppaan tarkoituksena on jakaa hankekaupunkien kokemustietoa ja esitellä käytännön ratkaisumalleja niille kaupungeille ja kunnille, joissa vielä pohditaan omalle alueelle sopivia käytäntöjä liito-oravan huomioimiseksi. Opas ei kuitenkaan pyri muodostamaan yhtenäistä linjaa liito-oravakysymysten ratkomiseen, sillä myös hankekaupunkien olosuhteet ja käytännöt eroavat toisistaan.

Oppaassa esitellään hankekaupungeissa hyviksi tunnistettuja keinoja ja työkaluja, joiden avulla liito-oravan elinympäristöverkostot voidaan turvata kuntatasolla. Opas käsittelee muun muassa liito-oravakartoituksia ja tiedonhallintaa, maankäytön suunnittelua ja toteutusta, rakentamishankkeita sekä kaupungin omistamien lähi- ja virkistysmetsien hoitoa. Oppaassa käydään läpi poikkeamislupaprosessi ja pohditaan lieventämistoimenpiteiden hyödyntämistä liito-oravakysymyksissä. Tekstissä on myös käytännön esimerkkejä erilaisten toimintatapojen soveltamisesta hankekaupungeissa.

Opas pohjautuu hankekaupunkien käytänteiden kuvaukseen ja niiden pohjalta syntyneeseen kokemustietoon, tutkimuksiin, seurantatietoon sekä voimassa olevaan lainsäädäntöön. Oppaassa on myös hyödynnetty tietoa, jota on tuotettu osana Liito-orava-LIFE-hanketta. Tietoa on saatu muun muassa kunnille ja ELY-keskuksille laaditun kyselytutkimuksen, asukaskyselyn sekä hankekaupungeissa tehtyjen asemakaavatasoisten liito-oravaseurantojen kautta. Näistä kaikista on erilliset raportit tämän oppaan lisäksi.

Lisätietoja

4.3.2022 julkaisuun lisättiin viittausohje.