Tekijä Kärenlampi Raija, Rautiola Heini, Simi Piia, Pyykkönen Tuija
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2012
Sivut 52 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 170
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-446-966-1 (pdf)
Tiivistelmä

Liminganlahti sijaitsee Oulun eteläpuolella Oulunsalon, Kempeleen, Limingan ja Lumijoen kuntien alueella. Liminganlahden pinta-ala on noin 12 000 ha. Liminganlahti on Perämeren suurin lahti, ja se on tunnettu avarista niityistään, maankohoamisrannoistaan sekä runsaasta linnustostaan. Matala ja laaja Liminganlahti on Suomen arvokkain ja samalla kansainvälisesti merkittävä lintuvesi. Alueella voi nähdä jopa 250 lintulajia, joista lahdella pesii yli 100 lajia. Liminganlahti kuuluu Natura 2000 -alueiden verkostoon ja on yksi Suomen 49:stä Ramsar-alueesta.

Liminganlahden alueella suoritettiin kesällä 2010 kävijätutkimus, jolla selvitettiin alueen kävijärakennetta, kävijöiden harrastuksia, käytön alueellista ja ajallista jakautumista sekä kävijätyytyväisyyttä. Kävijöitä haastateltiin Liminganlahden luontokeskuksessa ja Virkkulan lintutornilla 11.5.–27.7.2010. Tutkimukseen vastasi yhteensä 286 henkilöä. Tutkimustuloksia käytetään alueen käytön ja hoidon suunnittelussa.

Otantakauden aikana alueen arvioitu käyntimäärä oli 20 000. Liminganlahti on lintumatkailukohde, jossa vieraillaan eniten lintujen kevätmuuton aikaan. Yli puolet tutkimukseen vastanneista kävi alueella toukokuussa. Kävijät liikkuivat pääasiassa 2–5 hengen seurueissa, mutta myös isommissa ryhmissä saapuminen oli yleistä. Useimmiten liikuttiin oman perheen kanssa. Vastaajien keski-ikä oli noin 50 vuotta. Ulkomaalaisten osuus kävijöistä oli 5 %. Kotimaisia kävijöitä tuli eniten Oulun seudulta. Suurin osa vastaajista oli päiväkävijöitä. Päiväkävijät viipyivät alueella keskimäärin kolme tuntia ja yöpyjät noin kolme vuorokautta. Noin kolmasosalle vastaajista tärkein syy alueelle saapumiseen oli lintuharrastus. Myös virkistäytyminen, luonnon tarkkailu ja luonnosta nauttiminen koettiin tärkeinä.

Liminganlahden alueen kävijöiden rahankäytön paikallistaloudelliset kokonaisvaikutukset olivat noin 390 000 euroa ja työllisyysvaikutukset viisi henkilötyövuotta. Käyntiä kohden kävijät kuluttivat alueella keskimäärin 23 euroa. Kävijöiden odotukset täyttyivät parhaiten luonnonympäristön osalta. Liminganlahden reitit ja rakenteet vastasivat kävijöiden odotuksia melko hyvin (52 %). Tyytymättömimpiä oltiin reittien opasteisiin ja yleisökäymälöihin. Vastaajia häiritsi jonkin verran myös maaston roskaantuminen. Kokonaisuudessaan palvelujen määrään ja laatuun oltiin tyytyväisiä. Metsähallituksen valtakunnallisessa vertailussa Liminganlahden kävijätyytyväisyysindeksi oli 4,0 asteikolla 1–5.