Tekijä Pesonen Minna
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2003
Sivut 6 s.
Kieli
suomi
Tiivistelmä

Tämä raportti on selvitys Litokairan ja Olvassuon Natura-alueiden epifyyttijäkälälajistosta. Selvitys on osa Suomen eteläisimpien aapasuoerämaiden suojelu Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa (Protection of Aapa Mire Wilderness in Ostrobothnia and Kainuu) Life -projektia. Projektin päämääränä on sovittaa alueen eri käyttömuodot yhteen niin, että luonnonarvot säilyvät. Perusselvitykset ovat osa projektialueille laadittavan hoito- ja käyttösuunnitelman valmisteluprosessista. Valmisteluvaiheessa alueilta kerätään tietoa erityisesti direktiivi- ja uhanalaisten lajien esiintymistä sekä luontodirektiivin mukaisten habitaattien sijainnista ja laadusta. Lisäksi kerätään tietoja epifyyttijäkälien ja kääpien esiintymisestä sekä maankäytön historiasta.

Litokairan Natura-alueelta ja Olvassuon Natura-alueelta ei ole olemassa aikaisempaa tietoa epifyyttijäkälälajistosta. Epifyyttijäkäläinventoinnin tarkoituksena oli saada perustietoa alueen lajistosta, uhanalaisten ja harvinaisten lajien elinympäristöstä.

Lisätietoja

Suometsäerämaa-Lifen perusselvityksiä.