Tekijä Keränen Esko, Eskola Timo, Hartikainen Eero, Kaukonen Maarit, Laitinen Tiina, Louhisalmi Kari, Sarajärvi Kari, Tyni Arvo, Viikinen Aimo
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 1999
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja
ISBN 952-446-120-x
Tiivistelmä

Metsähallitukselle on asetettu tavoitteeksi tehdä alue-ekologiset suunnitelmat kaikille yhtenäisille valtionmaille vuoden 2000 loppuun mennessä. Taivalkosken metsätiimissä alue-ekologinen suunnittelu aloitettiin vuonna 1997 Loukusa-Koston alueelta. Tavoitteena suunnittelulla on ohjata metsien talous- ja virkistyskäyttöä siten, että luontaisesti esiintyvät metsälajit säilyvät ja leviämismahdollisuudet turvataan.

Loukusa-Koston alue sijaitsee Taivalkosken kunnan pohjoisosassa ja on pinta-alaltaan n. 65 000 hehtaaria. Ominaista tälle alueelle on korkeiden vaaramaiden runsaus. Korkeat alueet jaoteltiin hakkuin hyödynnettäviin ja toiminnan ulkopuolisiin alueisiin, joista noin 3 000 ha on vanhoja metsä- ja kitumaiden kuusikoita.

Alueen luontoarvoja selvitettiin ennakkoon maastotöitä varten eri tietolähteistä. Maastossa selvitettiin alueen luonto- ja erityiskohteita, uhanalaisten lajien esiintymispaikkoja sekä mitattiin lahopuun määrää 30 %:lta metsä- ja kitumaan pinta-alasta. Erityisen tarkasti inventoitiin vanhojen metsien suojelun yhteydessä alue-ekologiseen suunnitteluun ehdotetut alueet (yht. 3 100 ha). Paikkatietoja ovat päivittäneet pääasiassa metsätalouden ja luontopalveluiden maastotyöntekijät. Muista alueen luontokohteista ja käyttötarpeista saatiin palautetta sidosryhmiltä ns. osallistavan suunnittelun tilaisuuksissa.

Suunnitelmaraportti laadittiin maastotöiden jälkeen suunnitteluryhmän yhteistyönä. Kaikkiaan 8,1 % talousmetsien kokonaisalasta on kirjattu luonto- ja muiksi erityiskohteiksi. Niistä viidennes (1,7 % talousmetsien kokonaisalasta) on arvioitu metsälain mukaisiksi kohteiksi. Luontokohteille ei ole esitetty aktiivisia ennallistamistoimenpiteitä.

Suunnitelman vaikutukset hakkuumahdollisuuksiin on laskettu. Laskelmat osoittavat, että alue-ekologinen vaihtoehto pienentää hakkuumahdollisuuksia 20 % kolmen ensimmäisen vuosikymmenen ajan, kun vertailukohteena on vain lakisääteisten kohteitten huomioiminen talousmetsissä.

Vanhojen metsien tavoitteeksi pienimmillään on asetettu 17–18 % koko alueen metsämaa-alasta, josta suojelualueilla on 13 % ja 4–5 % niiden ulkopuolella. Suunnitelmakauden lopulla vanhojen metsien määrä lisääntyy 21 %:n tasolle. Lehtipuuvaltaisten metsien osuuden tulisi nousta 7 %:iin talousmetsien pinta-alasta ja kulotusta olisi tehtävä keskimäärin 20 ha joka kolmas vuosi.

Suunnitelmaa täydennetään sitä mukaa kuin toimenpidesuunnittelu etenee ja maastotieto tarkentuu. Suunnitelman tavoitteiden toteutumista selvitetään laajemmin viiden vuoden kuluttua.

Painos loppunut