Tekijä Mikkola Mauri, Rautiainen Pirjo, Paalamo Päivi, Pelkonen Heikki
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2000
Sivut 65 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja
ISBN 952-446-233-8
Tiivistelmä

Metsähallitukselle on asetettu tavoitteeksi tehdä alue-ekologiset suunnitelmat kaikille valtionmaille vuoden 2000 loppuun mennessä. Suunnittelulla pyritään sovittamaan yhteen biologiset, sosiaaliset ja taloudelliset tavoitteet. Metsien käsittelyä ohjataan suunnitelmalla siten, että alueelle tyypillinen, luontainen eliö- ja kasvilajisto säilyisi elinvoimaisina populaatioina ja metsien kaikki käyttömuodot tulisivat huomioiduiksi. Suunnitelman laadinnassa käytetään apuna paikkatietojärjestelmää, erilaisia teemakarttoja, seutukaavamääräyksiä, ilmakuvia sekä osallistavaa suunnittelua. Maastoinventointeja on tehty metsätalouden ja luonnonsuojelun toimesta. Inventoinneissa on selvitetty metsätalous-alueiden luonto- ja erityiskohteita, uhanalaisten lajien esiintymispaikkoja sekä mitattu lahopuun määrää. Lisäksi alueen luontokohteista ja käyttötarpeista on saatu palautetta sidosryhmiltä.

Metsähallitus on laatinut Sodankylän kunnan eteläosaan kuuluvan Luoston suunnitelman vuosina 1999 ja 2000. Alue rajoittuu pohjoisessa Kitiseen, lännessä nelostiehen, etelässä Rovaniemen maalaiskunnan rajaan ja idässä Pelkosenniemen ja Kemijärven yksityismaihin. Armeijan maalialue Köngäsvuomalla kuuluu suunnitelma-alueeseen.

Tällä hetkellä talousmetsistä on alle 80-vuotiaita 66 % ja yli 160-vuotiaita 23 %. Alueen pinta-ala on 50 110 ha, josta talousmetsää on 39 420 ha (Köngäsvuoman maalialue kuuluu talous- ja virkistysmetsiin ja sen pinta-ala on 1 014 ha) ja suojelualueita on 10 690 ha. Talousmetsissä on puuta noin 1,3 milj. m3 ja suojelualueilla noin 454 000 m3.

Suunnitelmassa esitetty maankäyttöratkaisu ja Metsähallituksen ympäristöoppaan mukainen metsänhoito antavat hyvän lähtökohdan poronhoidolle. Pyhä-Kallion paliskunnan ja Metsähallituksen välinen yhteistyö on sovittu toteutettavaksi vuosittaisissa neuvotteluissa, joissa keskustellaan metsänkäsittelysuunnitelmista ja tiesuunnitelmista.

Uusia luontokohteita merkitään paikkatietojärjestelmään sitä mukaa, kun niitä havaitaan tätä suunnitelmaa täydentämään. Suunnitelman tavoitteiden toteutumista katselmoidaan laajemmin viiden vuoden kuluttua.

Painos loppunut