Tekijä Moilanen Jussi, Kuokkanen Panu, Parviainen Sauli, Ridell Risto
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 1999
Sivut 49 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja
ISBN 952-446-144-7
Tiivistelmä

Luvan-Ristijärven alue-ekologisen suunnitelman tarkoituksena oli kartoittaa talousmetsäalueella metsien eri käyttömuodot ja luonnon kannalta merkittävimmät elinympäristöt. Näiden tietojen avulla pyrittiin muodostamaan alueelle ekologinen suunnitelma turvaamaan alueen eläin- ja kasvilajiston monimuotoisuus, sekä populaatioiden elinvoimaisuus. Lisäksi suunnitelmassa huomioitiin alueen asukkaiden viihtyvyys. Paikkatietojärjestelmän kuviotietojen, ilmakuvien, erilaisten karttojen ja osallistavan suunnittelun avulla saatiin tiedot mahdollisista arvokkaista luontokohteista. Maastossa näiltä alueilta mitattiin kuolleen puun määrä sekä tehtiin havaintoja eläin- ja kasvilajistosta. Lisäksi käytiin läpi alueen vanhojen metsien inventointiprosessissa suojelun ulkopuolelle jääneiden alueiden tiedot.

Luvan-Ristijärven suunnittelualue sijaitsee Hyrynsalmen ja Ristijärven kuntien itäosissa kokonaispinta-alan ollessa 40 955 ha. Alue kuuluu Hyrynsalmen reitin valuma-alueisiin. Kasvimaantieteellisessä aluejaossa Luva-Ristijärvi kuuluu Kainuun keski- ja itäosa-alueeseen ja metsäkasvillisuusjaottelussa keskiboreaaliseen vyöhykkeeseen. Maaston korkeus alueella vaihtelee välillä 150–260 m mpy. Olemassa olevat luonnonsuojelualueet alueella ovat Tulisuon-Varpusuon, Julmasuon, Kelosuon, Karhisensuon-Pyöreäsuon-Lokkisuon soidensuojelualueet ja Ryöttisuon ojitusrauhoitusalue.

Suunnittelualueen metsämaiden kokonaispinta-ala on noin 28 000 ha ja puuston määrä 2,3 milj.m3. Metsämaiden pinta-alasta 91,5 % on talous- ja virkistysmetsiä ja 8,5 % suojelualueita. Koko alueella mänty- ja mäntysekametsien osuus on noin 80 %. Vanhoja, yli 135-vuotiaita metsiä alueen metsämaalla on 3 676 ha (13 %), joista 56 % on talous- ja virkistysmetsissä. Suurimpana kasvillisuustyyppinä metsämaalla ovat kuivahkot kankaat (74 %). Lahopuumittauksia tehtiin yhteensä 259 kuviolta (1 265 ha), joka on 4,9 % alueen metsämaan pinta-alasta. Kokonaan taloustoiminnan ulkopuolelle jääviksi aarniometsiksi luokiteltiin talousmetsien metsämaasta yhteensä 479 ha (n. 1,9 %), josta yli 135-vuotiasta metsää on 341 ha. Yhteensä luontokohteita paikkatietojärjestelmään merkittiin 587 ha (1,7 % kokonaisalasta). Erityiskohteista maisema- ja riista-alueita merkittiin yhteensä noin 3 200 ha (13 % metsämaan pinta-alasta).

Suunnittelualueelle muodostettiin ekologinen käytäväverkosto yhdistämään suojelualueita toisiinsa. Monimuotoisuuden lisäämisalueiksi valittiin suojelualueiden läheisyydessä olevia kuvioita ja käytäviin liitettäviä puronvarsia sekä kulotettavia kuvioita, jotka jätetään kehittymään luonnontilaisesti. Hakkuutoiminnan ulkopuolella oleva puusto (91 000 m3) Luvan-Ristijärven suunnittelualueella pienentää Metsähallituksen välitöntä työntarjontaa puunkorjuu- ja metsänhoitotöissä luonnonvara-suunnitelmaan verrattuna keskimäärin 3 000 m3/v ja 1,5 henkilötyövuotta seuraavien 30 vuoden aikana. Vastaavasti Metsähallituksen liikevaihtoa luontokohteiden määrä pienentää noin 0,81 milj. mk vuosittain.

Virkistysarvojensa puolesta Luvan-Ristijärven suunnittelualue on muihin Kainuussa tehtyihin suunnitelmiin verrattuna keskimääräistä vähemmän virkistyspainotteinen. Alueen kasvi- ja eläinlajeille on pyritty luomaan käytettävissä olleiden mahdollisuuksien puitteissa elinympäristökokonaisuuksia, jotka tukevat laajemmassa mittakaavassa Hyrynsalmen ja Ristijärven luonnonsuojelualueita ja muualla Kainuussa tehtyjä alue-ekologisia suunnitelmia.

Painos loppunut