Tekijä Kurvinen Lasse, Arnkil Anna, Ekebom Jan, Björkman Ulrika, Sahla Matti, Ivkovic Djurdjika, Riihimäki Anu, Haldin Mikael
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2017
Sivut 88 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 225
ISSN-L 1235-6549
ISBN 978-952-295-175-5 (pdf)
Tiivistelmä

Metsähallituksen merisuojelualueiden haltuunotto (MeriHOTT) -hankkeen perusta syntyi vastaukseksi pohdintoihin siitä, kuinka pitkälle esimerkiksi Vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma VELMU:n kartoitustulokset tulevat riittämään. VELMU-ohjelman tuottamaa kartoitustietoa lajeista ja luontotyypeistä tarvitaan, kun toteutetaan direktiivien määräämiä velvoitteita ja kun toimitaan direktiivissä keskeisen ekosysteemilähestymistavan mukaan. Myös HELCOM:in Itämeren toimintaohjelman, biodiversiteettisopimuksen (CBD) ja siihen liittyvien Aichi-tavoitteiden toimeenpano vaativat laajaa kartoitustietoa taustakseen.

Hankkeen aikana on pyritty kokoamaan yhteen kaikki meriluonnonsuojelualueisiin liittyvä tieto, joka voidaan jakaa alueisiin liittyvään perustietoon sekä biologiseen, ympäristöön ja ihmistoimintaan liittyviin tietoihin. Biologista tietoa ovat mm. VELMU-ohjelmassa tuotettu tieto lajeista ja luontotyypeistä sekä luontodirektiivin luontotyyppiaineisto. Hankkeen päätuotteita ovat jokaisesta mereisestä Natura 2000 -suojelualueesta koottu Excel-pohjainen tietotaulukko sekä yleinen aineistotaulukko, jossa on tietoa käytettävissä olevista aineistoista ja niihin liittyviä lukuja. Natura-aluekohtainen taulukko sisältää edellä mainittuja tietoja suojelualuekohtaisesti sekä ympäristöolosuhteisiin liittyvää tietoa. Koottua aineistoa voidaan hyödyntää Natura-alueiden tila-arvioinneissa ja hoidon ja käytön suunnittelussa. Lisäksi hankkeessa tehtiin VELMU-ohjelmassa vuosina 2010-2015 kerätyn biologisen aineiston erillinen tietojen luotettavuuden tarkastelu, jonka avulla pyrittiin tunnistamaan inventointimenetelmien ja työvaiheiden mahdolliset virhelähteet sekä kvalifioimaan nämä virheet.

Biologista tietoa puuttuu noin kolmasosalta hankkeen tarkastelun alla olleista mereisistä Natura 2000 -alueista. Kartoitustöitä on siis edelleen jatkettava, mutta työt voidaan toteuttaa entistä enemmän kohdistetusti niille alueille, joilla tietopuutteita esiintyy. Suurimmat puutteet tällä hetkellä meriaineistossa ovat tiedonhallinnassa. Tämä koskee niin tiedon säilytystä, saatavuutta kuin versionhallintaa. Lisäksi laadunvarmennus tulisi laajentaa koko VELMU-aineistoa koskevaksi, sillä MeriHOTT-hankkeessa aineiston luotettavuuteen liittyvät selvitykset koskivat pääosin Luontopalvelujen tuottamaa biologista aineistoa. Puutteita on ryhdytty korjaamaan ja tilanne tiedonhallinnassa etenee ja päivittyy hyvää vauhtia.