Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2009
Sivut 48 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 115
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-446-669-1 (painettu), 978-952-446-670-7 (pdf)
Tiivistelmä

Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien eli luontopalvelujen toimintaan vaikuttivat vuonna 2008 valtionhallinnon meneillään olevat merkittävät uudistushankkeet, jotka koskevat mm. valtion liikelaitoksia, aluehallintoa ja sektoritutkimuslaitoksia. Luonnonsuojeluhallinnon tuottavuusohjelman suosituksia on jo toteutettu ympäristöministeriön tulosohjauksessa. Erityisesti loppuvuodesta yleisen taloustilanteen nopea heikentyminen ja siihen liittyvät elvytystoimet leimasivat toimintaympäristöä.

Luontopalvelut saavutti vuonna 2008 sille asetetut tavoitteet keskeisiltä osiltaan ja yksikön tuottavuus parani selvästi. Metsähallitus saavutti pääosin luontotyyppi-inventoinnin sekä ennallistamisen ja luonnonhoidon pinta-ala- ja seurantatavoitteet. Ennallistamistavoitteista jääminen johtui sateisesta kesästä, joka esti metsien ennallistamispoltot lähes kokonaan.

Uhanalaisten lajien seurannat ja rannikon vedenalaisten luontotyyppien inventoinnit sujuivat suunnitellusti. Verkostoituminen ja yhteistyö toivat lisäresursseja ja näkyvyyttä erityisesti meri- ja kulttuuriperintöinventointeihin. Alueiden hoidon ja käytön suunnittelussa päästiin tavoitteisiin.

Kansallispuistojen kävijämäärät jatkoivat kasvuaan, mutta opastettujen asiakkaiden määrät vähenivät. Eräasioiden kansainvälinen toiminta aktivoitui ja toiminnan suunnittelujärjestelmiä kehitettiin. Tehostuneen markkinoinnin ja parantuneiden palveluiden vuoksi kalastuslupien kysyntä ja myynti kasvoivat huomattavasti edellisestä vuodesta.

Vuonna 2008 julkisten hallintotehtävien kokonaismenot olivat 51,9 miljoonaa euroa. Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö rahoittivat menoista noin 38,1 miljoonaa euroa, maksullisen toiminnan tulorahoitusta oli 7,7 miljoonaa ja yhteisrahoitteisen toiminnan ulkopuolista rahoitusta noin 6,1 miljoonaa. Henkilötyövuosia kertyi 513.

Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu valtion liikelaitoksen muun toiminnan erillisestä kirjanpidosta ja erillisestä tilinpäätöksestä annetun asetuksen (1402/2004) mukaisesti.