Tekijä Päivinen Jussi, Aapala Kaisu (toim.)
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2007
Sivut 98 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 83
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-446-552-6 (pdf)
Tiivistelmä

Metsähallituksen hallinnassa olevilla valtion suojelualueilla on ennallistettu metsiä ja soita vuoden 2006 loppuun mennessä yhteensä noin 24 000 hehtaaria. Tästä pinta-alasta noin 14 500 hehtaaria on ennallistettu METSO-toimintaohjelmaan liittyen vuosina 2003–2006. METSO-seurannan ja arvioinnin loppuraportissa (Syrjänen ym. 2007) on esitetty ennallistamisen tarvearviot (sisältää myös korjaavat toimenpiteet soilla) Metsähallituksen hallinnassa oleville suojelualueille. Näiden tarvearvioiden mukaan ennallistettavaa pinta-alaa on jäljellä vuoden 2006 jälkeen noin 33 000 hehtaaria. Lisäksi ennallistamistarvetta on yksityisillä suojelualueilla. Lisääntynyt elinympäristöjen ennallistaminen asettaa uusia vaatimuksia toiminnan seurannalle ja sen laajuudelle, jotta seurannat vastaisivat ennallistamisen nykyistä tasoa. Nyt julkaistavassa ohjeistuksessa on käsitelty metsien ja soiden ennallistamisseurantoja omina osioinaan. Metsäosion yhteydessä julkaistaan myös päivitetty palojatkumoaluesuunnitelma.

Ennallistetut metsä- ja suopinta-alat ja metsissä tuotetut lahopuumäärät tallennetaan Metsähallituksen paikkatietojärjestelmään. Toteutuksen laatua seurataan keskitetysti vuosittain erillisen lomakkeen mukaan.

Metsien ennallistamisen vaikutusten seurannalla selvitetään, kuinka hyvin ennallistamistoimille asetetut määrälliset ja laadulliset tavoitteet saavutetaan. Tätä varten on perustettu Etelä-Suomesta Etelä-Lappiin ulottuva seurantaverkosto, joka koostuu tyypillisistä lahopuun lisäys- ja pienaukotuskohteista. Verkostoon kuuluvat koealojen lisäksi ennallistamisen vaikutusten ulkopuolelle jäävät kontrollialat. Näin ennallistamisen vaikutukset voidaan luotettavasti erottaa luontaisen sukkession aiheuttamista muutoksista metsän rakenteessa ja lajiston koostumuksessa. Puusto- ja taimiseurantojen lisäksi samoilla kohteilla seurataan metsien ennallistamisen vaikutuksia kääpiin ja kovakuoriaisiin. Myös ennallistamispolttojen vaikutusten seurantaa on ohjeistettu kovakuoriaisten ja kääpien osalta, vaikka varsinaista seurantaverkostoa ei polttojen osalta ole perustettu.

Kaikilla ennallistetuilla soilla tehdään hoitoseurantaa, jonka tavoitteena on selvittää onko ennallistaminen onnistunut teknisesti ja onko ennallistumiskehitys käynnistynyt halutulla tavalla, havaita mahdolliset ongelmat ajoissa sekä kehittää ennallistamisen suunnittelua ja ennallistamismenetelmiä saatujen kokemusten pohjalta. Ennallistettujen soiden kasvillisuuden seurantaa varten perustetaan Etelä-Suomesta Pohjanmaalle ulottuva verkosto, johon tulee kohteita kuudesta suohabitaatista ennallistettuina ja luonnontilaisina. Soiden päiväperhosseurannassa käytetään linjalaskentamenetelmää. Perhosseurantaverkostoa pyritään laajentamaan nykyisestä yhdeksästä alueesta. Hydrologisen seurannan menetelmiä testataan kesällä 2007.