Tekijä Riikonen Tiina, Heinänen Teijo
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2011
Sivut 75 s.
Kieli
suomi
Tiivistelmä

Suunnitelma on tehty Hämeenlinnan kaupungin Lammilla sijaitsevalle Mustajärven tilalle. Metsähallituksen hallinnassa olevan tilan pinta-ala on noin 38 hehtaaria, josta perinnebiotooppina hoidetaan toistaiseksi noin 20 hehtaarin alaa. Mustajärvi kuuluu Natura 2000 -ohjelmaan (FI0325001), aluetyyppi SCI. Mustajärvi on hankittu valtiolle Metso-rahoituksella vuonna 2008.

Mustajärvi sijaitsee Evon retkeilyalueen sisällä. Tilaan kuuluu perinteinen pihapiiri rakennuksineen, niittyjä, hakamaita ja metsälaitumia sekä lisäksi pieniä peltoja ja metsää. Mustajärven laitumia pidetään Kanta-Hämeen parhaiten säilyneenä perinnemaisemakohteena. Rakennuskokonaisuus on pääosin 1800-luvun lopulta. Tilalla on harjoitettu perinteistä karjataloutta yhtäjaksoisesti ainakin 1800-luvun puolivälistä lähtien. Perinteinen maankäyttö jatkui vuoteen 2001 asti, sen jälkeen aluetta on hoidettu erilaisina hoitohankkeina.

Mustajärven putkilokasvilajistoon kuuluu erittäin uhanalainen (EN) ketokatkero (Gentianella campestris ssp. campestris) Kanta-Hämeessä ainoana tiedossa olevana esiintymänä. Kohteen lajistoon kuuluvat myös vaarantuneet (VU) ahokirkiruoho (Gymnadenia conopsea var. conopsea) ja keltamatara (Galium verum), silmälläpidettävät (NT) kelta-apila (Trifolium aureum), ketoneilikka (Dianthus deltoides), kissankäpälä (Antennaria dioica) ja ketonoidanlukko (Botrychium lunaria) sekä useita perinnebiotoopeilla huomionarvoisia lajeja.

Mustajärven perinnebiotooppien hoidossa tärkein ja laaja-alaisin toimenpide on laidunnus, jolla hoidetaan sekä niittyjä että puustoisia biotooppeja. Laidunnuksen lisäksi vuosittain toistuvia hoitotoimenpiteitä ovat niittäminen, jolla hoidetaan lähinnä pihapiiriä ja pientareita sekä uhanalaisten kasvien esiintymien erityishoito. Peruskunnostuksena tehdään puuston harvennusta ja aliskasvoksen raivausta. Kaikkien kunnostus- ja hoitotoimenpiteiden tarkoituksena on säilyttää perinnebiotoopit perinteisen karjatalouden aikakaudelle tyypillisinä sekä parantaa kohteen uhanalaisen ja perinnebiotoopeille tyypillisen kasvilajiston elinympäristöjä. Samalla hoidetaan myös maisemaa ja kulttuuriperintöä.

Hoitotoimenpiteitä tehdään 24 hehtaarilla, josta peltoviljelyä on 4,25 ha. Peruskunnostustoimenpiteet suoritetaan vuosina 2011-2016. Ylläpitäviä hoitotoimia toteutetaan vuosittain 2011 lähtien. Hoitotoimet ovat tarpeellisia kohteen suojelutavoitteiden saavuttamiseksi. Hoitotoimenpiteet eivät vaikuta haitallisesti alueen luontotyyppien edustavuuteen, direktiivilajien tai muiden tiedossa olevien lajien elinolosuhteisiin.