Tekijä Meriruoho Anna
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2011
Sivut 54 s.
Kieli
svenska
Vaihtoehtoinen kieli
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 110
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-918-0 (pdf)
Tiivistelmä

År 2006 upptog UNESCO:s världsarvskommitté Kvarkens skärgård på sin lista över världsarv. Tillsammans med Höga Kusten bildar Kvarkens skärgård ett naturarv.

Den första naturturismplanen för världsarvet Kvarkens skärgård har utarbetats i samråd med intressentgrupper och samarbetspartner. Planen fungerar som ett hjälpmedel i utvecklingen av turismen och rekreationen i Kvarkens skärgård. Planens målsättning är att utveckla Kvarkens skärgård som ett resmål för hållbar turism på ett sådant sätt att områdets natur- och kulturvärden bevaras och lokalsamhällets sociala band inte tar skada. I planen ingår en metod med vilken turismens ekonomiska, sociokulturella och ekologiska effekter kan följas upp och turismens hållbarhet kan tryggas.

Kvarkens skärgårds turistmässiga attraktionsfaktorer är dess landskap som formats av istiden, den mångsidiga naturen, den rika lokalkulturen samt service och aktiviteter som bidrar till besökarnas välbefinnande. Kvarkens skärgård har redan länge lockat invånarna i närområdet att tillbringa sin semester och båtsäsongen i området. Turismen i världsarvsområdet har bevarat sin småskalighet trots att området har uppskattats få cirka 338 000 besök varje år. Effekterna av besökarnas penninganvändning på lokalekonomin i kommunerna i världsarvsområdet har beräknats uppgå till 20,9 miljoner euro och 250 årsverken år 2010.

Enligt den vision som gjorts upp för området för år 2020 är Kvarkens skärgård ett välkänt världsarv med ett unikt geologiskt landskap som erbjuder en attraktiv miljö för invånare och genuina upplevelser för besökare. Vid utvecklandet av turismen i Kvarkens skärgård satsar vi på att förbättra kvaliteten på turisttjänsterna, föra fram världsarvsstatusen och respektera det lokala. Guidningen, kundservicen och samarbetet med företagen i området intensifieras. Inom produktutvecklingen skapas kundinriktade produkter som förstärker världsarvstatusen. Även kännedomen om världsarvsområdet och dess tillgänglighet förbättras. Lokalsamhället erbjuds möjligheter att delta i all planering, produktion och utveckling av turismen.