Tekijä Toivola Mikko
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sivut 58 s.
Kieli
svenska
Vaihtoehtoinen kieli
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 240
ISSN-L 1235-6549
ISBN 978-952-377-060-7 (pdf)
Tiivistelmä

Främmande rovdjur har konstaterats vara ett allvarligt hot mot skärgårdsnaturens mångfald. Speciellt fågelbeståndet men även andra ursprungliga arter har lidit i Finlands skärgårdsområde på grund av minken och mårdhundens jagande. I skärgården har man under flera årtionden eliminerat främmande rovdjur med nästan enbart frivilliga jägares krafter. Efter att skadeverkningarnas omfattning klarnat har en grupp yrkesmässiga jägare börjat arbeta vid sidan om frivilligarbetet. Den aktuella rapporten presenterar en fångstmetod som utvecklats under Sotka-projektet. Rapporten har ett omfattande innehåll och diskuterar praktiska krav som ingår i metoden samt finska lagstiftningens krav från bildandet av fångstområden till praktiska insikter om fångst. Rapporten är publicerad som ett samarbete mellan de mest centrala aktörerna inom utvecklingsarbetet för fångst av främmande rovdjur i Finland.

Det finns mycket forskningsdata över minkens påverkan på skärgårdsnaturen. Även elimineringsmetoder av arten med tekniker där lövblåsare och fällor används är allmänt kända. Det finns väldigt lite information om mårdhundens påverkan och eliminering av den från skärgårdsförhållanden. Rapporten beskriver den finska forskningsbakgrunden om minken och mårdhunden som lever i skärgården samt problem orsakade av arterna. Som en del av rapporten presenterar man särdrag för jakt med hund vid skärgårdsjakt av mink och mårdhund. Det huvudsakliga innehållet är ändå centrala faktorer inom jakt av främmande rovdjur i skärgårdsförhållanden som är effektiva för naturvård. Att bilda jaktområden, kartläggning av läget för främmande rovdjur och vikten av samarbetet med ortsbefolkningen tar man upp genom erfarenheter som samlats in via Sotka-projektet. Vad gäller mårdhunden presenterar man mer ingående information om arten och dess fångst i praktiken.

I Sotka-projektet följde man 19 olika mårdhundar med hjälp av GPS-sändare. Hur mårdhunden beter sig och rör sig i skärgårdsförhållanden presenteras i ett skilt kapitel där kartor åskådliggör hur olika exemplar rört sig bland öarna och vid kusten under olika årstider. I de insikter från GPS-uppföljningen och flera fångsttillfällen som diskuteras i rapporten ger den konkret hjälp vid elimineringen av mårdhundar i skärgårdsförhållanden. Rapporten strävar efter att ge en översikt över kostnader för yrkesmässig hundjakt inom fångstarbetet som baserar sig på information som samlats i Skärgårdshavet.