Tekijä Hokajärvi Aarne, Inkeröinen Jouko, Väyrynen Tuomo, Kerälä Timo
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 1998
Sivut 61 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja
ISBN 952-446-085-8
Tiivistelmä

Kokonaisvaltaisen kaikki arvot ja käyttömuodot huomioivan metsäsuunnittelun apuvälineeksi kehitetyn alue-ekologiasuunnittelun avulla pyritään ohjaamaan metsien käyttöä siten, että eri vaihtoehtoja vertailemalla ja erilaisia tavoitteita yhteen sovittamalla turvataan pitkällä aikavälillä suuren metsäalueen elinympäristöjen ja moni-muotoisuuden säilyminen ja kehittyminen sekä myöskin alueelle ominaisten eliölajien säilyminen ja leviäminen.

Olhava-Oijärvi suunnitelma-alue sijaitsee Kuivaniemen-Yli-Iin ja Iin kuntien alueella Oijärvi- Tannila-Yli-Ii linjan länsipuolella. Suunnitelmaan sisältyvä kokonaispinta-ala vesialueet mukaan lukien on 38 700 hehtaaria. Alue kuuluu Iijoen, Siuruanjoen, Muhojoen, Olhavanjoen ja Kuivajoen valuma-alueisiin. Maaston korkeuserot ovat hyvin pieniä ja turvemaiden osuus on erityisen suuri. Kasvimaantieteellisesti alue kuuluu keskiboreaaliseen Pohjanmaan-Kainuun kasvillisuusvyöhykkeeseen. Metsät ovat pääosin nuoria ja mäntyvaltaisia. Alueella on 6 erillistä lakisääteistä soidensuojelualuetta, joiden yhteinen pinta-ala on yli 3 000 hehtaaria. Lisäksi on soidensuojeluvarauksia ja tuleva vanhojen metsien suojelualue. Alueella on myöskin merkittävä määrä tuotantokäytössä olevia tai varattuja turvesoita.

Suunnittelutyö on käynnistynyt vuoden 1997 alussa ennakkotietojen keräyksellä, johon sisältyy myöskin osallistava suunnittelu. Tämän vaiheen tarkoituksena oli kohdentaa maastotyö tiedossa oleville ja todennäköisille arvokkaille alueille. Maastoinventointi on tehty kesällä 1997 n. 3 kuukauden aikana, jolloin tarkastettiin yhteensä 4 000 hehtaarin pinta-ala ja yli 700 erillistä metsikkökuviota. Tämä on yli 10% suunnitelman kokonaisalasta. Inven-toinnissa löytyneistä luontokohteista määrällisesti merkittävimpiä ovat purojen reunametsät, kalliokot, lehdot, rehevät suot ja suon metsäsaarekkeet. Uhanalaisia lajeja on kirjattu 84 kuviolla, joihin sisältyy talousmetsien metsämaata 761 hehtaaria.

Merkittäviä luontoarvoja on löytynyt reheviltä soilta, joista osa on ojitettuja. Näiden luonnontilan palautuminen suunni-telmakauden aikana on yksi keskeinen suunnitelmalle asetettava tavoite. Palautuminen voi tapahtua vähitellen tai sitten aktiivisin toimenpitein. Tarkemmat lajistoinventoinnit ja lajiston kehityksen seuranta luonnontilaan palautuvilla kuvioilla on erityisen tärkeää.

Nykyinen vanhojen metsien osuus (4,1 %) pystytään säilyttämään erikoismaiden ja talousmetsien luontokohteiden avulla. Erikoiskohteiden ikäytyessä vanhojen metsien osuus tulee vielä vähän nousemaan nykytasoon nähden. Lisäksi talousmetsien kitumaihin sisältyy runsaspuustoisia ojittamattomia soita yli 500 hehtaaria, joka täydentää vanhojen metsien osuutta. Muita suunnitelmaan sisältyviä tavoitteita on kuusen pinta-alaosuuden lisäys 10% tasolle ja koivun järeyden merkittävä lisäys.

Suunnitelman taloudelliset vaikutukset ovat suurimmillaan ensimmäisellä ja toisella 10-vuotisjaksolla. Hakkuukertymä ja nettotulot pienenevät n. 5% verrattuna vaihtoehtoon, jossa huomioidaan ainoastaan metsälakikohteet. Ero kuitenkin tasoittuu jo kolmannella 10-vuotiskaudella. Huomattavan suuri kokonaiskertymän kasvu on tulossa suunnitelmakauden aikana huolimatta siitä että toiminnan painopiste on harvennusmetsien käsittelyssä.

Suunnitelmaa täydennetään suunnitelmakauden aikana päivittämällä kosti-kuren luontotaulun tietoja toimen-pidesuunnittelun yhteydessä löytyneillä tai muutoin esille tulleilla uusilla tiedoilla. Lisäksi suunnitelmaan liittyy seurantaosa, jossa tarkastellaan asetettujen tavoitteiden toteutumista viiden vuoden jaksoissa.

Painos loppunut