Tekijä Ala-Risku Riina
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2003
Sivut 20 s.
Kieli
suomi
Tiivistelmä

Tämä raportti on perusselvitys Olvassuon Natura-alueen kasvillisuudesta, sen luonto- ja kulttuuribiotoopeista sekä kasviston ja kääväkäslajiston luonnonsuojelullisesti tärkeimmistä elementeistä. Raportissa kootaan yhteen aluetta koskeva vanha kasvillisuustieto, jota on täydennetty melko kattavin maastoretkeilyin. Raportissa esitetään Olvassuon Natura-alueen kasvillisuuteen ja kasvistoon liittyvät luontoarvot ja niiden sijoittuminen alueelle. Pääpaino on Natura-luontotyypeissä.

Raportti on osa Suometsäerämaa Life -projektia, jonka tarkoituksena on Suomen eteläisimpien aapasuoerämaiden suojelu Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Olvassuon Natura-alue on yksi projektin kolmesta kohdealueesta. Se on laaja, erämaaluontoinen alue Pohjois-Pohjanmaan aapasuo-, metsä- ja jokiluontoa. Alue muodostaa maisemallisen, geologisen ja hydrologisen kokonaisuuden, joka on säilynyt lähes tiettömänä ja ojittamattomana. Kokonsa ja varsinkin suokasvillisuutensa monimuotoisuuden ansiosta Olvassuon Natura-alue on Suomessa ainutlaatuinen. Alueeseen sisältyy myös poikkeuksellisen laaja ja yhtenäinen harjujakso. Siitä johtuva pohjavesivaikutus ja lähteisyys on yksi tärkeimmistä ekologisista tekijöistä alueen kasvillisuudessa. Tämä tekee Olvassuon Natura-alueesta kansainvälisestikin merkittävän. Natura-luontotyypeistä alueella esiintyy runsaasti edustavia aapasoita, keidassoita, puustoisia soita, lettoja, lähteitä, boreaalisia luonnonmetsiä, humuspitoisia lampia sekä pikkujokia ja -puroja.

Raportin tarkoituksena on koota Olvassuon Natura-alueelta olemassaoleva runsas mutta hajanainen biotooppi-, kasvillisuus- ja kasvistotieto ja päivittää sitä Natura-luontotyyppien, direktiivilajien ja muiden uhanalaisten lajien sekä kääväkäslajiston osalta. Uutta tietoa esitetään myös Natura-alueen vähemmän tutkituilta osa-alueilta. Raportti hyödyttää alueelle laadittavaa hoito- ja käyttösuunnitelmaa, ennallistamissuunnitelmaa, luontomatkailusuunnitelmaa sekä virkistyskäytön ohjaamista.

Lisätietoja

Suometsäerämaa-Lifen perusselvityksiä.