Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2017
Sivut 107 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 148
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-295-185-4 (pdf)
Tiivistelmä

Hoito- ja käyttösuunnitelman suunnittelualueeseen kuuluvat Päijänteen kansallispuisto, Heiskelän lehtojensuojelualue sekä Päijänteen ja Päijätsalon Natura 2000 -alueet ja yleiset vesialueet Padasjoen, Asikkalan, Sysmän ja Kuhmoisten kunnissa. Pinta-ala on 13 706 ha, josta vesialuetta 12 117 ha.

Päijänteen kansallispuiston ja Natura 2000 -alueen keskeisiä arvoja ovat poikkeuksellisen edustava järvimaisema harjusaariketjuineen, lehdot, monipuolinen linnusto sekä vedenlaadun kirkkaus ja puhtaus. Alueella on huomattavat virkistyskäyttöarvot ja siihen kohdistuu monipuolista luontomatkailu- ym. yritystoimintaa. Alue on valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokasta luonnon- ja kulttuurimaisemaa. Geologiset arvot ja luonnonvarojen käyttöarvot ovat merkittäviä.

Haitoista ja uhkista tärkeimmät ovat veden säännöstely, rehevöityminen, umpeenkasvu, häiriöitä aiheuttava huviveneily sekä vieraslajit, erityisesti minkki. Myös aiempi metsätalouskäyttö hidastaa alueen metsien luonnontilan palautumista.

Haittoja ja uhkia torjutaan edistämällä luontotyyppien edustavuutta ja kasvillisuuden monipuolisuutta. Arvokkaat kulttuurikohteet säilytetään ja perinnemaisemia hoidetaan. Alkuperäisen kalalajiston säilymiseen kiinnitetään huomiota. Luontoon kohdistuvia häiriöitä vähennetään uusilla palveluilla ja palveluvarustuksen kohdentamisella.

Alue jaetaan hoidon ja käytön vyöhykkeisiin. Retkeily- ja luontomatkailuvyöhykkeen muodostavat suurimmat saaret tai osat niistä sekä kansallispuistoon kuuluvat alueet Päijätsalossa ja Pulkkilanharjulla sekä Höysniemen Höyssalmi. Kävijät ohjataan näille alueille ja niille keskitetään kansallispuiston palveluvarustus.

Syrjävyöhykkeeseen kuuluvat kansallispuiston alueet Virmailassa ja Höysniemessä ja osa kansallispuiston saarista sekä Heiskelän lehtojensuojelualue ja valtion yleinen vesialue Padasjoen ja Sysmän kunnissa.

Rajoitusvyöhykkeeseen kuuluvat lähes kaikki kansallispuiston ja yleisen vesialueen pienet saaret ja luodot. Tavoitteena on linnuston pesimärauhan turvaaminen. Rajoitusaika on 15.4.-31.7. Kelventeen aiemmat rajoitusalueet poistuvat.

Luonnonarvovyöhykkeeseen kuuluvat Haukkasalon-Ison Lammassaaren saaristo ja Paatsalon saaristo. Alueella suositellaan pitämään moottoriveneiden nopeudet alhaisina ja välttämään metelöintiä.

Suunnitelman toteuttamiseen sisältyy luonnonhoitoa (metsät, lehdot, perinneympäristöt), maisemanhoitoa Pulkkilanharjulla, kulumisen seurantaa, minkkien ja supikoirien vähentämistä sekä luvattomien rantautumisten vähentämistä valvonnan ja tiedottamisen avulla. Rajoitusalue laajennetaan koskemaan uusia lintujen pesimäsaaria. Leiriytymispaikkoja kansallispuistossa lisätään. Valikoidut kulttuuriperintökohteet otetaan vierailukäyttöön.