Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2009
Sivut 84 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 57
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-705-6 (painettu), 978-952-446-706-3 (pdf)
Tiivistelmä

Suunnitelmaan sisältyvät Perämeren kansallispuiston, Perämeren saarten ja Röytän Natura 2000 -alueilla sijaitsevat valtion alueet. Perämeren kansallispuiston Natura-alueeseen sisältyvät Perämeren kansallispuisto ja Möylyn hylkeidensuojelualue.

Alueen merkittävimmät luontoarvot perustuvat mereisyyden ja maankohoamisen synnyttämiin ja ylläpitämiin luontotyyppeihin ja eliölajeihin. Se on valtakunnallisesti tärkeä ranta- ja merilinnuston pesimäalue. Suunnittelualueella esiintyy kaikkia neljää Pohjanlahden alueen endeemistä (kotoperäistä) kasvilajia, joita ei tavata maapallolla Itämeren ulkopuolella, sekä kymmentä Primula sibirica -ryhmän kasvilajia, joita kasvaa vain Itämeren piirissä sekä Jäämeren rannoilla Norjassa ja Venäjällä.

Perämeren alue on myös kulttuurihistoriallisesti arvokas. Merkittävimpiä kulttuurikohteita ovat Selkä-Sarven vanha kausipyyntikylä ja muu kalastusperinne Perämeren kansallispuistossa sekä merenkulkuun liittyvä perinne Iin Röytässä.

Suunnittelualueen luontoarvojen kannalta pahin uhkatekijä on avointen elinympäristöjen – kuten rantaniittyjen, kulttuurivaikutteisten niittyjen ja nummien – pitkälle edennyt umpeenkasvu. Luonnonhoidon tärkeimmiksi tavoitteiksi asetetaankin umpeenkasvaneiden elinympäristöjen ennallistaminen ja umpeenkasvun – erityisesti ruovikoitumisen – pysäyttäminen. Lintujen pesimärauhaa parannetaan asettamalla pesimäaikaisia liikkumisrajoituksia valituille kohteille.

Kulttuuriperinnön vaalimiseksi toteutetaan muinaisjäännösten täydennysinventointi ja laaditaan muinaisjäännösten hoitosuunnitelma sekä aloitetaan vedenalaisen kulttuuriperinnön inventointi. Rakennusperinnön hoidossa toteutetaan aikaisempia erityissuunnitelmia.

Ammatti- ja virkistyskalastuksen edellytykset turvataan, ja virkistyskäyttöä palvelevaa varustusta ylläpidetään ja parannetaan. Kansallispuiston alueelle rakennetaan uusi satama Pensaskariin tai Iso-Huituriin, ja Härkälettoon rakennetaan autiotupa. Palveluvarustuksen parantamisella kehitetään myös luontomatkailun mahdollisuuksia, ja tavoitteena on lisätä matkailun yritystoimintaa alueella.

Sähköinen julkaisu
Saatavissa painettuna
Hinta 15 €