Tekijä Louhisalmi Kari, Kaukonen Maarit, Lehtonen Hannu, Parikka Matti, Karjalainen Juhani, Siira Jorma, Kemppainen Mika, Keränen Matti, Virnes Päivi (toim.)
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2007
Sivut 116 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 59
ISSN-L 1239-1670
ISBN 978-952-446-593-9 (painettu), 978-952-446-594-6 (pdf)
Tiivistelmä

Vuonna 2006 käynnistetyn hankkeen tavoitteena oli laatia maankäytön sekä luonnonvarojen hoidon ja käytön kokonaissuunnitelma Metsähallituksen Pohjanmaan alueen maa- ja vesialueille. Suunnitelma ohjaa Metsähallituksen ja sen eri tulosalueiden toimintaa Pohjanmaan valtion mailla vuosina 2007−16.

Suunnitteluprosessia varten työstettiin ajantasaiset tiedot luonnonvaroista sekä analysoitiin sidosryhmien, asiakkaiden, ja kansalaisten Metsähallitukseen ja valtion maihin ja vesiin kohdistamat tavoitteet ja odotukset. Suunnitelma laadittiin tiiviissä yhteistyössä alueellisista sidosryhmistä koostuvan yhteistyöryhmän kanssa. Kansalaisten mielipiteitä saatiin yleisötilaisuuksista, kansalaiskyselystä ja Internetin kautta.

Suunnitelmassa muodostettiin kuusi vaihtoehtoa, joiden avulla selvitettiin toiminnan erilaisten painotusten vaikutuksia. Vaihtoehtoja arvioitiin ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden kannalta ja valituista näkökulmista. Vaihtoehtotarkastelun tuloksista haettiin tukea tavoiteasetteluun ja tulevan kauden toiminnan linjauksiin. Vaihtoehtojen arvioinnin lopputuloksena yhteistyöryhmä suositteli, että suunnitelmakaudella Metsähallituksen toiminnassa tulisi painottua talouden ja aluetalouden näkökulmat niin, että luonnonsuojelun ja metsien virkistyskäytön tasoa ei huononneta nykyisestä.

Metsähallitus vahvisti suunnitelman 21.5.2007. Toiminnan päälinjat tukevat taloutta ja aluetaloutta. Metsien virkistyskäytön ja luonnonsuojelun taso paranee nykyisestä. Suunnitelman mukaan: 

 • Metsätalouden hakkuumäärä on suunnitelmakaudella noin 900 000 kuutiometriä vuodessa. Hakkuut lisääntyvät hyvän metsänhoidon, metsien runsaan kasvun ja uusien metsänhoitosuositusten käyttöönoton myötä. 
 • Rantametsien käsittelyssä otetaan huomioon näkökohdat, jotka liittyvät metsien virkistys- ja matkailukäyttöön, vesiensuojeluun ja luonnon monimuotoisuuteen. 
 • Metsiä käsitellään retkeilyreittien ja -rakenteiden läheisyydessä maisema- ja virkistysarvot huomioon ottaen ympäristöohjeiden mukaisesti, tarvittaessa uusia pienipiirteisiä hakkuutapoja käyttäen. 
 • Vuorovaikutuksen laatua parannetaan Metsähallituksen ja toimintaympäristön välillä. 
 • Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa esitettyjen matkailun painopistealueiden kehittämistä jatketaan. Palvelutuotantoa kehitetään asiakaslähtöisesti kysynnän pohjalta. Pääpaino on matkailuyhteistyössä sekä markkinointiviestinnässä. 
 • Alueen itäosassa ekologinen verkosto on hyvä. Suojelun laatua parannetaan ennallistamis- ja luonnonhoitotoimin. Alueen länsiosan ekologisen verkoston laatua parannetaan kohdentamalla säästöpuiden jättämistä alueen keskiosan metsäisten suojelualueiden ympärille sekä ennallistamalla metsätalousalueita suojelualueiden reunoilla. Ekologisen verkoston tukialueiksi perustetaan Itämäen ja Liperinsuon ympäristöarvometsät. 
 • Alueille, joille Natura 2000-alueiden hoidon ja käytön yleissuunnitelmassa on todettu suunnittelun tarve, laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelmat. 
 • Turvetuotannon ala säilyy nykyisellä tasolla. Turvetuotantoa ohjataan ojitetuille soille sekä soille, joilla ei ole merkitystä soiden- tai lajiensuojelun kannalta tai missä ei aiheudu kohtuutonta haittaa muille käyttömuodoille. 
 • Maa- ja merialueilla sijaitsevia maa-ainesvaroja kartoitetaan ja niiden käyttöä ja jalostusastetta kehitetään markkinalähtöisesti ottaen ympäristönäkökohdat korostetusti huomioon. 
 • Rantatonttituotantoa ja -myyntiä jatketaan valtio-omistajan asettamien tavoitteiden ja reunaehtojen mukaisesti. 
 • Tuulivoimaloiden rakentaminen ohjataan vahvistetuissa kaavoissa osoitetuille alueille.

Luonnonvarasuunnitelman toteutumista seurataan sovittujen mittareiden avulla. Tiedot kerätään vuosittain. Suunnitelman välitarkastelu ja loppukauden toimintaohjelman tarkistus tehdään 2012. Toimintaohjelmaa voidaan tarkistaa aikaisemminkin, jos toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia.

Sähköinen julkaisu
Painos loppunut