Tekijä Ylitalo Elina, Kukkola Pertti
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 1999
Sivut 35 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja
ISBN 952-446-094-7
Tiivistelmä

Pukalan alue-ekologisen suunnitelma suunnittelualue sijaitsee Oriveden kaupungissa ja on kokonaispinta-alaltaan 1 195 ha, josta on vesialueita 25 %. Suunnitelma-alueella sijaitsee Pukalan retkeilyalue. Maapinta-alasta metsämaata on 95 %.

Metsämaalla on puustoa keskimäärin 109 m3/ha. Taimikoita ja nuoria kasvatusmetsiä on 69 % metsämaan pinta-alasta ja uudistuskypsiä metsiä 8,5 %. Mäntyvaltaisia metsiä on 45 % ja kuusivaltaisia 47 %. Lehtipuuvaltaisten metsien osuus on 7,5 %. Tuoreita kankaita ja sitä parempia kasvupaikkoja on 66 % ja kuivahkoja kankaita on 30 %. Ojittamattomia soita on 18 % alueen suopinta-alasta.

Metsähallitus aloitti Pukalan alueen kehittämisen virkistyskäyttöä varten 1960-luvun lopulla. Alueelle on sen jälkeen rakennettu laavuja ja merkittyjä polkuja. Virkistyskäytön lisääntyessä Pukalan retkeilyalueelle laadittiin hoito- ja käyttösuunnitelma vuonna 1996.

Maastotyöskentely tehtiin kesän 1997 aikana. Alueelta kartoitettiin avainbiotooppeja eli arvokkaita elinympäristöjä, muodostettiin ekologisia yhteyksiä ja monimuotoisuuden lisäämisalueita sekä ennallistamiskohteita. Vanhojen metsien tavoitteena on kasvattaa yli 100-vuotiaiden metsien pinta-alaa 6 prosenttiin. Suunnitelma-alueella käytetään vanhoissa metsissä pidennettyä kiertoaikaa, ja osa säilytetään koskemattomana kehittymään. Lehtimetsien tavoiteosuus on 7 prosenttia metsämaan pinta-alasta sekä lehtipuun osutta lisätään havupuuvaltaisissa metsissä. Lahopuun lisääminen on tärkeä tavoite alueen metsissä. Lahopuujatkumo säilytetään metsänhoidollisin keinoin.

Suunnitelma metsien taloudellista tuottoa alentavat virkityskäytölliset tavoitteet, säästöpuut, sekä alue-ekologisen suunnitelman tavoitteet kuten avaionbiotoopit, ekologiset yhteydet sekä monimuotoisuuden lisäämisalueet.

Painos loppunut