Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2017
Sivut 89 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 158
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-295-207-3 (pdf)
Tiivistelmä

Tämä hoito- ja käyttösuunnitelma on laadittu neljän Natura 2000 -alueen – Punkaharjun, Puruveden, Vilkonsuon ja Puruveden valkoselkätikkametsien – muodostamalle kokonaisuudelle. Suunnittelualue sijaitsee pääosin Etelä-Savossa, Punkaharjun ja Kerimäen kunnissa. Puruveden Natura-alue ulottuu vesialueiden osalta myös Pohjois-Karjalan maakuntaan Kesälahden kunnan alueelle. Natura-alueiden yhteispinta-ala on noin 327 km2, josta pääosan muodostavat Puruveden Natura-alueeseen kuuluvat yksityis- ja yleisvedet. Suojeluun varattuja valtionmaita suunnittelualueella on noin 7,4 km2 ja tutkimusmetsäkäytössä olevia valtion metsiä noin 7,1 km2. Merkittävin käyntikohde ja matkailun vetovoimatekijä on Punkaharjun luonnonsuojelualue, valtakunnallisesti tunnettu kansallismaisema. Hytermän museosaari on paikallishistoriallisesti merkittävä kulttuuriperintökohde ja nähtävyys.

Tämä suunnitelma on laadittu osallistavaa suunnittelutapaa noudattaen yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa. Metsähallituksen hallinnassa olevien alueiden osalta suunnitelmassa linjataan hoidon ja käytön pääratkaisut sekä määritellään tavoitteet alueiden tulevalle kehitykselle ja toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi. Suunnitelma ohjaa Metsähallituksen toimintaa hallinnassaan olevilla alueilla. Yksityismaiden osalta se toimii yhteenvetona ja tietopakettina Natura 2000 -ohjelman tavoitteista, toteutustavoista ja vaikutuksista suunnittelualueella.

Punkaharjun ja Puruveden suojelualueet ja tutkimusmetsät muodostavat monimuotoisen maa- ja vesiluonnon suojelua sekä kestävää käyttöä yhdistävän kokonaisuuden. Alueilla on erityistä arvoa harju- ja järviluonnon suojelussa; myös lajisto on runsasta. Puruveden järvialtaan vedenlaatu on erinomainen ja tunnettu erityisestä kirkkaudestaan.

Suunnitelman painopiste on lailla 137/1991 perustetun Punkaharjun luonnonsuojelualueen ja tutkimuspuiston muodostamassa kokonaisuudessa, joka on aluekokonaisuuden matkailun, virkistyskäytön ja valtakunnallisesti merkittävien suojeluarvojen yhteensovittamisen kannalta suunnitelman ydinalue. Muut suunnittelukohteet tukevat ja täydentävät ominaispiirteillään Punkaharjun ja Puruveden toiminnallista suojelualue- ja tutkimusmetsäkokonaisuutta.

Tavoitteena on turvata Punkaharjun harjumuodostuman ja kansallismaiseman geologiset, maisemalliset, kulttuurihistorialliset ja matkailun kannalta arvokkaat erityispiirteet sekä edistää suunnittelualueelle tyypillisten lajien ja luontotyyppien suotuisan suojelutason saavuttamista. Punkaharjun käyttöä ohjataan siten, että sen arvo sekä suojelualueena että matkailunähtävyytenä lisääntyy. Tunnusomainen valoisa mäntyvaltainen harjumetsämaisema säilytetään korostaen harjulta avautuvia järvimaisemia. Tavoitteena on, että harjualue on suosittu ympärivuotisen luontoliikunnan kohde, joka tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia omatoimiseen virkistyskäyttöön sekä ohjattuun luontomatkailuun. Keskeinen työkalu eri tavoitteiden yhteensovittamisessa Punkaharjulla on maankäytön vyöhykejako, jolla osoitetaan mm. maisemanhoidolliset aluekokonaisuudet sekä retkeilyn ja luontomatkailun painopistealueet.

Koko suunnittelualueella harjumetsien, vanhojen metsien ja suoluonnon edustavuutta lisätään, ja esihistorialliset sekä arvokkaat historialliset kohteet – kuten suojellut rakennukset – säilytetään. Uhanalaisten ja muiden huomionarvoisten lajien elinmahdollisuudet suunnittelualueella turvataan ja lajiston kannalta tärkeitä elinympäristöjä hoidetaan. Suunnitelmalla turvataan myös kansallisen kasvigeenivaraohjelman sekä alueella harjoitettavan tutkimuksen edellytyksiä. Tavoitteena on turvata pintavesien erinomainen tila, jolloin myös alueen vesiluontotyyppien edustavuuden oletetaan säilyvän.