Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sivut 2 s.
Kieli
suomi
Tiivistelmä

Raakkuja on jäljellä enää lähinnä pienissä latvavesissä. Metsätaloustöiden seurauksena vesistöön huuhtoutuu ravinteita ja kiintoainesta. Kuormitus voi nousta huomattavaksi varsinkin vesistöreittien latvaosissa. Pienvesien lähellä tehdyt hakkuut, kunnostusojitukset, maanmuokkaus, kulotus, lannoitus ja tien rakentaminen voivat muuttaa virtaamaolosuhteita ja pienilmastoa vaateliaille lajeille sopimattomaksi.

Esitteessä kerrotaan raakun biologiasta ja annetaan ohjeita metsien käsittelystä raakkualueilla.

Saatavissa painettuna
Hinta 0 €