Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2013
Sivut 94 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 126
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-947-0 (pdf)
Tiivistelmä

Simpsiön Natura 2000 -alue (FI800082) sijaitsee Lapuan kaupungin alueella Etelä-Pohjanmaalla n. 30 km Seinäjoelta pohjoiseen ja 80 km Vaasasta itään. Natura-alueen pinta-ala on 50,6 ha. Alue kuuluu myös lehtojensuojeluohjelmaan. Suunnittelualueeseen kuuluvat kaikki valtion kiinteistöt Simpsiöllä ja n. 0,8 ha yksityisessä omistuksessa olevaa maata, jonka Natura-toteutus on vielä kesken. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu 0,06 ha:n suuruinen yksityinen suojelualue. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on n. 55 ha. Metsähallitus hallinnoi aluetta tämän suunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on, että koko alue perustetaan luonnonsuojelulain mukaiseksi luonnonsuojelualueeksi. Yksityismaiden alueilla suunnitelma on vain suuntaa antava asiakirja.

Aluetta kuvaa hyvin luontotyyppien mosaiikkimaisuus. Alueelta löytyy seitsemän Natura 2000 -luontotyyppiä ja ainakin seitsemäntoista uhanalaista luontotyyppiä. Lehdot esiintyvät alueella pääasiassa laikkuina tai pitkinä ja kapeina rehevinä notkoina. Alueella tavataan erilaisia kangasmetsiä sekä pienialaisia puustoisia rämeitä ja korpia. Monimuotoisuutta lisäävät lähteiköt, kalliot ja moreenilohkareet. Alueella kasvaa paljon vaateliaita lehtojen lajeja, kuten näsiä, mustakonnanmarja, haisukurjenpolvi, mäkitervakko, kalliokielo ja lehto-orvokki. Alueella on tavattu 9 alueellisesti uhanalaista lajia. Merkittävämpiä löytöjä alueelta ovat liito-orava, taigapallohämähäkki Theridion palmgreni ja kuusipallohämähäkki Canalidion montanum.

Suunnittelualue on merkittävä osa luonnon- ja maiseman kannalta arvokasta Simpsiön vuoren kallio-aluetta. Lehdot ovat Etelä-Pohjanmaalla harvinaisia, mikä tekee alueesta maakunnallisesti arvokkaan ja alueen kävijöitä kiinnostavan kohteen. Alue on tärkeä virkistyskohde lapualaisille. Aluetta käytetään retkeilyyn, urheilemiseen, koirien ulkoiluttamiseen, marjastukseen ja sienestykseen sekä luonnontarkkailuun ja luonto-opetukseen. Alueella on myös järjestetty suunnistustapahtumia. Alueen monenlainen käyttö on aiheuttanut paikoitellen maaston kulumista.

Suunnitelman ensisijaisena tavoitteena on varmistaa alueen luontainen kehittyminen turvata alueen luontoarvot sekä kehittää alueen virkistys- ja opetuskäyttöä luontoarvojen sallimissa rajoissa.

Suunnitelma päivitetään viimeistään vuonna 2027.

Sähköinen julkaisu