Tekijä Forststyrelsen
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2011
Sivut 58 s.
Kieli
svenska
Vaihtoehtoinen kieli
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 103
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-875-6 (pdf)
Tiivistelmä

Den här skötsel- och användningsplanen behandlar ett 155 hektar stort område som ägs av staten och ett 9 hektar stort område som ägs av Tjöck skifteslag i Kristinestad. Till planeringsområdet hör Natura 2000-områdena FI 0800140 Tegelbruksbacken och FI 0800154 Norrfjärdens skog samt vattenområdena i norra delen av Norrfjärden. Målsättningen är att hela området inrättas till naturskyddsområde enligt naturvårdslagen (1096/1996).

Tegelbruksbackens traditionella landskap och Norrfjärdens skogar och våtmarker är i förhållande till sin areal ett mycket mångsidigt område med ett flertal olika naturtyper – såsom djupa granskogar, frodiga strandlundar, åstränder, skogskärr samt traditionellt skötta ängs- och hagmarker, åkrar och gammal skogsbevuxen åkermark. Tack vare områdets variationsrikedom förekommer här arter hörande till olika naturtyper – bl.a. skogsarter, våtmarksarter och kulturbetingade arter. Sammanlagt hittar man över 230 kärlväxter på området. Norrfjärden hör till traktens bästa fågelvatten. På området häckar över 250 fågelpar, och det är även en viktig rastplats för tusentals flyttfåglar. Samtidigt är Norrfjärden och Tjöck å viktiga lekställen för flera fiskarter.

En av de viktigaste målsättningarna för skötseln och användningen av Norrfjärden–Tegelbruksbacken är att fortsätta med traditionell markanvändning som bete, slåtter och odling. I Norrfjärden fästs speciell uppmärksamhet vid områdets betydelse som rastplats för fåglar. Det stadsnära läget ökar områdets betydelse som rekreationsområde och ställer samtidigt speciella krav på områdets skötsel och användning. Målsättningen är att förbättra områdets serviceutrustning och lyfta fram områdets betydelse som undervisningsobjekt.

Planen uppdateras senast år 2023.

Lisätietoja

Pohjoislahden-Tiilitehtaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma 2010-2023