Tekijä Möttönen Seppo, Humalamäki Mirja, Isokääntä Outi, Vainio Matti
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 1998
Sivut 51 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja
ISBN 952-446-088-2
Tiivistelmä

Tormuan suunnittelualue sijaitsee Suomussalmen kunnan itä- ja pohjoisosassa ja sen kokonaispinta-alan on 58 657 ha. Alue kuuluu Kiantajärven vesistöalueeseen. Kasvimaantieteellisessä jaossa alue kuuluu pohjoisboreaaliseen vyöhykkeeseen ja sen Kainuu – Kuusamo lohkoon. Olemassa olevat luonnonsuojelualueet ovat Portinvaaran lehtojensuojelualue, sekä Vieremän-suon ja Paiselampien (Nurmelan letto) soidensuojelualueet. Vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluu seuraavat kohteet; Hinkusuo, Housuvaara, Levävaara, Pahamaailma, Pohjanvaara, Portinvaaran laajennus, Risti- Luoma, Ulkuvaara ja Vieremänsuon laajennus.

Suunnittelualueen metsämaiden kokonaispinta-ala on n. 34 900 ha ja puuston määrä n. 2,9 milj.m3. Metsämaiden pinta-alasta on 86 % talousmetsiä ja 14 % suojelu- tai erikoismetsiä. Koko alueella mänty- ja mäntysekametsien osuus on 78 %. Vanhoja, yli 135-vuotiaita metsiä alueen metsämaalla on 10 180 ha (29 %), joista 64 % talousmetsissä. Suurimpana kasvillisuustyyppinä metsämaalla ovat kuivahkot kankaat, joita on 47 % alasta.

Lahopuumittauksia tehtiin yhteensä 666 kuviolta (2 300 ha), joka on 6,5 % alueen metsämaan pinta-alasta. Ekologisten käytävien pinta-ala talousmetsien metsämaalla on n. 1 500 ha (5,1 %). Aarniometsiksi luokiteltuja alueita on 1 207 ha (4 %) talousmetsien metsämaasta ja niistä 942 ha on yli 135-vuotiaita. Luontokohteita paikkatietojärjestelmään merkittiin yhteensä 1 593 ha (3,3 % kokonaisalasta). Erityiskohteista maisema- ja riista-alueita on metsämaalla n. 4 700 ha (13 %).

Suunnittelualueelle muodostettiin ekologinen käytäväverkosto olemassa olevien suojelualueiden, vanhojen metsien suo-jelualue-esityksien sekä vanhojen metsien inventoinneissa arvokkaiksi todettujen alueiden kautta. Ekologinen yhteys etelästä Puhkan suunnittelualueelta tulee Martinselkosen suojelualueen kautta Tormualle, Vieremänsuon suojelualueelle. Sieltä on yhteys pohjoiseen lähelle Kuusamon rajaa. Länteen menevä yhteys haarautuu Pohjanvaarasta pohjoiseen Hossan retkeilyalueelle sekä länteen Hinkusuolle. Sieltä on yhteyshaara Perankaan. Pääyhteys Hinkusuolta suuntautuu Risti-Luoman kautta Mustajokivarteen, josta muodostuu yhteys Näljängän suunnittelualueelle. Risti-Luomalta on yhteys Portinvaaran ja Ulkuvaaran suojelualueiden kautta Paljakkaan ja Hepokankaalle.

Hakkuutoiminnan ulkopuolella oleva puusto (270 500 m3) Tormuan suunnitelma-alueella pienentää Metsähallituksen välitöntä työntarjontaa puunkorjuu- ja metsänhoitotöissä keskimäärin 9 000 m3/v ja 4,5 henkilötyövuotta seuraavien 30 vuoden aikana. Vastaavasti Metsähallituksen liikevaihtoa luontokohteiden määrä pienentää n. 2,4 milj. mk vuosittain.

Luonto- ja virkistysarvojensa puolesta Tormuan suunnittelualue kuuluu Kainuun alueen tärkeimpiin. Itärajan retkeilyreitti ja Hossan retkeilyalueen läheisyys sekä Hossanjoen Kalamiesparatiisialue ja vesiretkeilyreitti ovat luontomatkailun veto-nauloja alueella.

Painos loppunut