Tekijä Meäʹcchalltõs
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2021
Sivut 13 s.
Kieli
sámegiella
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

Poostaijânnamlääʹǩǩ õõlǥat Meäʹcchalltõõzz raajjâd poostvuuʹdid håiddjem- da ââʹnnemplaan, koon pirrõsministeria nâânad. Plaan raajât 10-20 eeʹǩǩen vuârstes da tõʹst meäʹrtõõlât tuejjummšid vuâđđummuštäävtõõzzi raajjâm diõtt. Väʹččer oouʹdab håiddjem- da ââʹnnemplaan nââneeš eeʹjj 2007.

Håiddjem- da ââʹnnemplaan peiʹvvummuš âânn seʹst ânnʼjõžääiʹj kovvummuž, koʹst raajât tobddsen vuuʹd suõjjeem- da kulttuuräärvid. Ânnʼjõžääiʹj kovvummuž vuâđald lij ärvvtõllum voudda tillʼlõõvvi kõskksa vaarid da čuäʹjtum tuåimid tõi vuâsttatuâsttmõõžž vääras. Täävtõõzz piijjmõõžžâst čuäʹjtet, mäʹhtt tuåimi teâuddjummuž praavât da tõi vaikktõõzzid da vaaikteeivuõđ ärvvtõõlât. Raajjmõʹšše lij norrum Meäʹcchalltõõzz vasttõõzzâst leʹddi tuåimid da tõi resursstaaʹrbid.

Õhtt peiʹvvummšest åårrai plaan kõskksa muttsin lij âlddsin puk poostvuuʹd čuäʹjtummuš čårrvuʹvdden, koozz jeäʹt ohjjuku aktiivlânji jooʹttjid jeäʹt-ǥa rajju ođđ kääzzkõõzzneävv. Nuʹtt 12 hehtaar poostvuuʹdest lij raajjvuuʹdest. Tät vuʹvdd čuäʹjtet rääʹjtõsvuʹvdden, mâʹst lie viõǥǥâst raajjvärddjemlääʹjj meâldlaž šiõttõõllmõõžž. Plaanâst stuʹvrrjet tääʹrǩben ǥo ouddâl ââʹnnemvuõiggâdvuõđi ouddmõõžž kõhttpaaiʹǩi diõtt jm. čuäʹjteeʹl Väʹččer õllsa vuuʹd, koozz jeäʹt miõttuku ođđ kõhttpaaiʹǩid. Plaanâst ohjjeet ooudbu tääʹrǩben ouddlõõzz tääʹrǩben ââʹnnemvuõiggâdvuõđi ouddmõõžž kõhttpaaiʹǩi vääras jeäʹrbi mieʹldd čuäʹjteeʹl Väʹččer õllsa vuuʹd, koozz jeäʹt miõttu ođđ kõhttpaaiʹǩid. Plaanâst še liʹnnjeet mieʹrruum ââʹnnem-maalli (jm. piânnairäiddtuåimm, luâttjjååđlõk) lååʹpptuʹmmjõõzz.

Lisätietoja

Obb Väʹččer håidd- da ââʹnnemplaan kaartineezvuiʹm da ciâlklmineezvuiʹm lij õlmstâttâm lääddas Vätsärin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma (Sarja C 179).