Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2009
Sivut 86 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 62
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-708-7 (pdf)
Tiivistelmä

Vaarunvuoret on Keski-Suomessa, Päijänteen itärannalla sijaitseva monimuotoinen luontokohde. Natura-alueen pinta-ala on 604 ha. Vaarunvuorilla esiintyy useita erilaisia luontotyyppejä – kuten paahderinteitä, lehtoja, vanhoja metsiä ja perinnebiotooppeja. Lajistoon kuuluu runsaasti harvinaisia ja uhanalaisiksi tai silmälläpidettäviksi luokiteltuja lajeja sekä lintu- ja luontodirektiivin lajeja.

Elinympäristöjen säilyttäminen ja virkistyskäytön luontovaikutusten minimointi edellyttävät hoito- ja käyttösuunnitelman laatimista Vaarunvuorille. Alueen tärkeimmät suojelu- ja käyttöarvot ovat arvokas, monimuotoinen lajisto, vanha metsä, maisema sekä sijainti lähellä kasvavaa Jyväskylän kaupunkia, helposti saavutettavana lähivirkistyskohteena.

Hoito- ja käyttösuunnitelmalla sovitetaan yhteen aluetta koskevat tavoitteet – kuten aluetta koskevien luonnonsuojeluohjelmien tavoitteet, Metsähallituksen linjaukset valtion luonnonsuojelualueiden hoidolle ja käytölle, yksityisten maanomistajien tavoitteet omistamiensa alueiden suhteen sekä kävijöiden tavoitteet mm. eri virkistyskäyttömuotojen osalta. Suunnitelmassa esitetään perustiedot alueesta, tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi sekä suunnitelman vaikutusten arviointi, seuranta ja hallinto.

Suunnitelman päämääränä on Vaarunvuorten luonnonsuojeluarvojen turvaaminen ja virkistyskäytön järjestäminen niin, että luonnolle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Valtion omistuksessa oleva alue, joka muodostaa pääosan Vaarunvuorten Natura-alueesta, perustetaan luonnonsuojelulain nojalla luonnonsuojelualueeksi. Alueen annetaan ensisijaisesti kehittyä luontaisesti. Luontokohteita – kuten perinnebiotooppeja, lehtoja ja paahderinteitä – hoidetaan luontoarvojen säilyttämiseksi ja lisäämiseksi. Käyttöä ja toimintojen sijoittamista ohjataan vyöhykejaolla. Kävijöitä koskevat tarkemmat määräykset ja rajoitukset annetaan luonnonsuojelualueen järjestyssäännössä.

Perustettavan Vaarunvuorten luonnonsuojelualueen hallinnasta ja hoidosta vastaa Metsähallitus. Metsähallitus voi myös maanomistajien kanssa tehtävien sopimusten mukaan hoitaa yksityisomistuksessa olevia luonnonsuojelualueita.