Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sivut 121 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 131
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-295-123-6 (pdf)
Tiivistelmä

Suunnitelma kattaa kaksi Kuusamon kunnassa sijaitsevaa Natura 2000 -aluetta: Valtavaaran-Pyhävaaran ja Särkiperän-Löyhkösen-Antinvaaran, sekä Särkiperän-Löyhkösen-Antinvaaran alueeseen rajoittuvat valtionmaat. Valtavaaran-Pyhävaaran alueen pääosa kuuluu jo perustettuun luonnonsuojelualueeseen. Särkiperän-Löyhkösen-Antinvaaran Natura 2000 -alueeseen kuuluu myös yksityismaita, joista pääosa on perustettu yksityisiksi suojelualueiksi. Suunnittelualueen pinta-ala on 1 865 ha, josta 132 ha on vesialuetta.

Suunnittelualue on edustavaa koillismaalaista vaara- ja metsämaisemaa sekä monipuolinen suokohde. Luonnonsuojelullisesti merkittäväksi alueen tekevät sen monipuolisuus ja rikkaus: siellä ovat edustettuina niin pohjoiset, itäiset kuin eteläisetkin luontotyypit ja lajit. Etenkin lintulajisto on runsas, ja erikoisuutena mainittakoon levinneisyysalueensa länsirajalla elelevä sinipyrstö. Pääosa suunnittelualueesta on luonnontilaista, jota etenkin Rukan läheisyydessä matkailu- ja lomarakentaminen ympäröi tiiviisti. Matkailukeskuksen läheisyys yhdessä hyvien reittien kanssa tekee alueesta helposti lähestyttävän retkeilykohteen.

Alueen tärkeimmiksi arvoiksi määritettiin laki- ja paahdealueet sekä suot, metsät ja pienvedet. Näihin kuuluvat edustavat luontotyypit lajistoineen luovat pohjan suojelulle, mutta myös alueen vetovoimaisuudelle. Seuraavaksi arvoksi määritettiin Valtavaaran-Pyhävaaran alueen luonnontilaisuus – eli se rauha ja pieni erämaisuudenkin tuntu, jonka voi saada, vaikka alue on tiukassa puristuksessa Rukan matkailukeskuksen liepeillä. Tähän liittyykin seuraava arvo eli alueen matkailuarvo, matkailukeskuksen tarjonnan monipuolistaja vaellusreitteineen. Linnusto määritettiin arvoksi monipuolisen lintulajiston ja siihen liittyvän virkistyskäytön myötä. Kulttuuriarvoista esiin nostettiin maisema-arvo: onhan Valtavaaran laelta avautuva upea maisema osa Virkkulan valtakunnallisesti arvokasta maisemansuojelualuetta.

Keskeisiin arvoihin kohdistuvat uhat on analysoitu, ja suunnitelmassa on asetettu päämäärät uhkien torjumiseksi sekä alueen kehittämiseksi.

Luontoarvojen edustavuutta parannetaan tarkentamalla luontotyyppi-inventointeja muun suunnittelun tueksi ja inventoimalla etenkin suoalueiden ennallistustarpeita.

Virkistyskäyttömahdollisuuksia kehitetään Rukan lähialueilla suunnittelemalla sekä linjaamalla alueella jo olevia ja uusia päiväreittejä. Valtavaaran päiväreittiä kehitetään luonto- ja kulttuuriteemaiseksi, ja sen linjausta tarkennetaan. Samalla tarkistetaan mahdollisuus esteettömän osuuden rakentamiselle. Juhannuskallion päiväreitti merkitään maastoon ja ohjataan alueen herkän kasvillisuuden palauttamiseksi. Pyhävaaralle suunnitellaan uusi päiväreitti.

Uudistuvien reittien lisäksi panostetaan alueen sääntöjen ja ohjeistuksen sekä perustamissäädöksen lisäksi esimerkiksi roskattoman retkeilyn periaatteiden ja maastoliikennesääntöjen selkeyteen sekä helppoon saatavuuteen. Selkeät säädökset turvaavat luontoarvot ja käyttömahdollisuudet sekä tekevät alueesta viihtyisän. Lisäksi Valtavaaran-Pyhävaaran alueen tunnettuuden ja vetovoimaisuuden uhkina ovat olleet puutteellinen markkinointi ja passiivinen yhteistyö, joita koetetaan parantaa yhdessä sidosryhmien kanssa. Kun alueen reitit ja mahdollisuudet tunnetaan, ne voivat parhaimmillaan tarjota matkailuvaltin Rukan matkailukeskuksen hiljaisemmalle kesäkaudelle.