Tekijä Aapala Kaisu, Lindholm Tapio
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 1995
Sivut 155 s. + karttaliite
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 48
ISSN-L 1235-6549
ISBN 951-53-0384-2 (painettu)
Tiivistelmä

Tämän työn tavoitteena on selvittää valtion mailla olevien suojelualueiden soiden määrää ja laadun alueellista edustavuutta ja soidensuojelun toteutumista. Selvityksessä ovat mukana kaikki lakisääteiset luonnonsuojelualueet, erämaa-alueiden luonnontilaiset osat sekä luonnonmukaisina säilytettävien osien kitu- ja joutomaat, valtion retkeilyalueiden aarniosat sekä Metsähallituksen ja Metsäntutkimuslaitoksen aarnialueet ja luonnonhoitometsien aarniosat. Käytetyt pinta-ala- ja kasvupaikkatiedot perustuvat pääosin Metsähallituksen ja Metsäntutkimuslaitoksen metsätaloussuunnittelun inventointitietoihin. Lisäksi tietoa on hankittu kirjallisuudesta sekä asiantuntijoita haastattelemalla.

Suojeltuja soita on maassamme 837 700 ha, mikä on noin 8 % alkuperäisestä suoalasta ja vajaa kolmannes suojellusta maapinta-alasta. Valtaosa (95 %) suojelluista soista on aapasuoalueella. Etelä-Suomessa suojeltujen soiden osuus kokonaissuopinta-alasta on 2 % ja Pohjois-Suomessa 13 %. Yli 90 % suojelluista soista on soidensuojelualueilla, erämaa-alueilla ja kansallispuistoissa.

Suojelluista soista nevoja on 63 % ja rämeitä 20 %. Korpien, kangasrämeiden, kangaskorpien ja lettojen osuudet suojelluista soista ovat alle 5 % kunkin. Kasvupaikkatiedot puuttuivat 77 820 hehtaarilta. 1950-luvun tilanteeseen verrattuna nevojen osuus on selvästi suurempi ja kangaskorpien ja -rämeiden osuudet suojelusoista selvästi pienemmät. Uhanalaisia suotyyppejä esiintyy ainakin neljänneksellä suojelualueistamme. Ojitettuja soita on luonnonsuojelualueilla 6 503 ha, suurin osa niistä keidassuoalueella. Suojelualueiden ojitetuista soista pääosa on rämeitä (70 %), korpia (14 %) ja turvekankaita (6 %).

Soidensuojelun kokonaiskuvan täydentämiseksi tarvittaisiin vielä lisäselvityksiä mm. yksityismaiden suojelualueisiin sisältyvistä soista sekä valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin hankittujen alueiden soista. Jo suojeltujen soiden luonnonsuojelullisen arvon turvaamiseksi tarvittaisiin selvityksiä suojelurajausten tarkistamisen tarpeesta ja mahdollisuuksista.

Saatavissa painettuna
Hinta 0 €