Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2012
Sivut 78 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 116
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-931-9 (pdf)
Tiivistelmä

Suunnittelualue koostuu kolmesta kohteesta: Värriön luonnonpuisto, Tuntsan erämaa ja Peurahaaran Natura-alue. Ne sijaitsevat Sallan ja Savukosken kuntien alueilla. Alueiden yhteispinta-ala on 33 835 ha.

Värriön luonnonpuisto on perustettu tieteellisiin tarkoituksiin sekä palvelemaan luonnonsuojelua, tutkimusta ja opetusta. Luonnonpuiston pohjoinen osa kuuluu rajavyöhykkeeseen. Tuntsan erämaa on perustettu erämaaluonteen säilyttämiseksi, saamelaiskulttuurin ja luontaiselinkeinojen turvaamiseksi sekä luonnon monipuolisen käytön ja sen edellytysten kehittämiseksi. Peurahaaran alue on liitetty Natura 2000 -verkkoon uhanalaisten lajiesiintymiensä vuoksi.

Alueiden keskeisiä arvoja ovat luontoarvot (lajit ja luontotyypit), kulttuuriarvot (erämaisuus) sekä virkistys- ja elinkeinoarvot (retkeily, metsästys, poronhoito). Alueisiin ei kohdistu sellaisia merkittäviä uhkia, joihin suunnittelulla voidaan vaikuttaa.

Keskeiset suunnittelupäämäärät ovat luontomatkailun mahdollisuuksien parantaminen (UKK-reitin käyntimäärän lisäys) ja suojelun kohdentaminen (lajitietouden parantaminen).

Alueen visio: Erämainen, rauhallinen ja arvokas tutkimusta tukeva luonnonsuojelualue, kestävän poronhoidon ja erämatkailun alue.

Keskeisiä toimenpiteitä ovat laji-inventoinnit, suurten petolintujen reviiriseurannat ja suurpetojen populaatioiden seuranta. Palveluvarustus ylläpidetään, ja aluetta markkinoidaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Riistakantojen verotussuunnittelu tehdään osana suurempaa aluetta riistakantainventointeihin perustuen.

Porotalouden ja paikallisen virkistyskäytön mahdollisuudet turvataan.