Tekijä Pääkkönen Juha, Kuokkanen Panu, Parviainen Sauli, Heikkinen Mikko
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2000
Sivut 51 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja
ISBN 952-446-192-7
Tiivistelmä

Alue-ekologinen suunnittelu on metsätalouden suunnittelun apuväline, jonka avulla pyritään turvaamaan metsien monimuotoisuuden säilyminen sekä sovittamaan yhteen metsien ja metsäluonnon erilaisia käyttömuotoja. Tavoitteena on, että suunnitelman laadinnan myötä alueelle muodostettu ekologinen verkosto turvaa alueen eläin- ja kasvilajiston monimuotoisuuden, populaatioiden elinvoimaisuuden ja leviämismahdollisuudet sekä alueen asukkaiden viihtyvyyden.

Vepsän suunnitelma-alue sijaitsee Kuhmon kunnan luonaisosassa kokonaispinta-alan ollessa 58 387 ha. Alue kuuluu Ontojärven ja Lammasjärven valuma-alueisiin. Kasvimaantieteellisessä aluejaossa Vepsä kuuluu Pohjanmaa-Kainuun alueen itäosaan ja metsäkasvillisuusjaottelussa keskiboreaaliseen vyöhykkeeseen. Maaston korkeus alueella vaihtelee välillä 160–260 m mpy. Huomattavimmat nykyiset suojelualueet alueella ovat Teeri-Losonsuon ja Teeri-Hanhisuon soidensuojelualueet sekä Ristivaaran, Lammasahon, Paljakkavaaran, Salmivaaran ja Honkavaaran vanhojen metsien suojelualueet.

Metsikkökuvioille kohdistetut tiedot on kerätty eri lähteistä. Pääosa tiedoista on saatu paikkatietojärjestelmän erilaisten teemakarttojen, kuviotietojen ja ilmakuvien avulla maastossa suoritetulla kuvioiden tarkastuksella. Osalta metsikkökuvioilta on mitattu kuolleen puun määrä sekä tehty havaintoja eläin- ja kasvilajistosta. Erityisen tarkasti on käyty läpi alueen vanhojen metsien inventointiprosessissa suojelun ulkopuolelle jääneiden alueiden tiedot. Osallistavan suunnittelun yleisötilaisuuksissa saatiin tietoja mahdollisista arvokkaista luontokohteista.

Suunnitelma-alueen metsämaiden kokonaispinta-ala on n. 37 249 ha ja puuston määrä 3,5 milj. m3. Metsämaiden pinta-alasta 91 % on talous- ja virkistysmetsiä (33 891 ha) ja 9 % suojelualueita. Koko alueella mänty- ja mäntysekametsien osuus on n. 75 %. Vanhoja, yli 135-vuotiaita metsiä alueen metsämaalla on 8 995 ha (24 %), joista 66 % on talousmetsissä ja virkistysmetsissä. Vallitsevana kasvillisuustyyp-pinä metsämaalla ovat kuivahkot kankaat (50 %).

Lahopuumittauksia tehtiin yhteensä 705 kuviolta (3 481 ha), mikä on 9,3 % alueen metsämaan pinta-alasta. Ekologisten käytäväkuvioiden pinta-ala talousmetsien metsämaalla on 73 ha (0,0 %). Aarniometsiksi luokiteltiin talousmetsien metsämaasta yhteensä 2 899 ha (8,6 %), josta yli 135-vuotiasta metsää on 2 593 ha. Luontokohteita paikkatietojärjestelmään merkittiin yhteensä 3 536 ha (8,0 % talous- ja virkistysmetsien kokonaisalasta). Erityiskohteista maisema- ja riista-alueita merkittiin yhteensä 6 592 ha (17,9 % metsämaan pinta-alasta).

Vepsän suunnitelma-alue on luontoarvoiltaan arvokas ja tärkeä. Metsien luontoarvot ilmenevät laaditussa suunnitelmassa varsin mittavina pinta-aloina ja niihin sitoutuneina puustomäärinä. Myös alueen virkistysarvot on otettu huomioon suunnitelman laadinnassa. Suunnitelma-alueelle muodostuu aluetasolla ympäröiviä suunnitelma-alueita yhdistävä ekologinen verkosto, joka rakentuu suojelualuekokonaisuuksista ja niitä yhdistävistä alue-ekologisen suunnittelun keinoin määritellyistä luontokohteista.

Talousmetsien hakkuutoiminnalta säästettävä puusto (616 883 m3) Vepsän suunnitelma-alueella pienentää Metsähallituksen välitöntä työntarjontaa puunkorjuu- ja metsänhoitotöissä luonnonvara-suunnitelmaan verrattuna keskimäärin 20 563 m3/v ja 8,2 henkilötyövuotta seuraavien 30 vuoden aikana. Vastaavasti Metsähallituksen liikevaihtoa luontokohteiden määrä pienentää n. 5,5 milj. mk vuosittain.

Painos loppunut