Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2018
Sivut 75 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 164
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-295-215-8 (pdf)
Tiivistelmä

Suunnittelualue koostuu syrjäisistä ja osin vaikeapääsyisistä, eri päätöksiin perustuvista alueista: Vintilänkairan vanhojen metsien suojeluohjelma-alue, Koitelaiskairan luonnonpuistojen kehittämisohjelma ja vanhojen metsien suojeluohjelma-alue sekä Pomokairan-Tenniöaavan soidensuojelualue, Ilmakkiaavan soidensuojelualue ja Pomokairan vanhojen metsien suojeluohjelma-alue. Alueet sijaitsevat Kittilän, Sodankylän ja Savukosken kunnissa ja ovat lähes kokonaan Natura 2000 -alueita. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on 166 628 ha.

Alueen tärkeimpiä luontoarvoja ovat: Peräpohjolan edustavimpia ja laajimpia aapasuoalueita (Ramsar-alue), erittäin tärkeitä suolinnuston pesimäalueita (IBA), Suomen laajin vanhojen, luonnontilaisten kuusikoiden alue. Käyttöarvoja ovat poro- ja erätalous, Koitelainen ja Pomokaira ovat voimakkaan malminetsinnän kohteena.

Suunnittelualueen nykyiseen maankäyttöön ei esitetä muutoksia. Kävijämäärälle ei aseteta kasvutavoitteita eikä asiakkaita aktiivisesti ohjata suunnittelualueelle. Virkistys- ja luontomatkailurakenteita ylläpidetään siten kuin resurssit mahdollistavat, mutta uusia ei rakenneta. Aiemmin laadittua palojatkumosuunnitelmaa toteutetaan.

Alue säilyy tärkeänä erämaisena luonnonsuojelun, poronhoidon, eränkäynnin ja marjastuksen alueena.