Tekijä Niemelä Juhani, Pouta Tapio, Kokkonen Pekka, Itkonen Pertti, Keränen Saara, Salla Johanna
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 1999
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja
ISBN 952-446-124-2
Tiivistelmä

Alue-ekologisen suunnittelun tavoitteena on ohjata metsätaloutta ja metsävarojen käyttöä siten, että alueella luontaisesti esiintyvien eliölajien säilyminen ja leviämismahdollisuudet turvataan. Vintilän alue-ekologinen suunnitelma on osa Metsähallituksen Itä-Lapin luonnonvarasuunnitelmaa. Vintilän alue-ekologinen suunnittelualue sijaitsee Savukosken kunnan länsiosassa. Pinta-alaltaan alue on 90 400 ha ja siihen sisältyy pääosiltaan Vintilän vanhojen metsien suojelualuevaraus noin 19 500 ha. Alue luetaan metsäkasvillisuudeltaan pohjoisboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen, soiden osalta Peräpohjolan aapasuovyöhykkeeseen ja vesistöiltään Kemijoen vesistöalueeseen. Vintilän alue on pinnanmuodostukseltaan Koillis-Lapille tyypillistä metsämaisemaa, jossa hallitsevina ovat vaaramaisemat ja maanselät sekä aapasuot. Karusta kallioperästä johtuen alueella on hyvin vähän reheviä kasvupaikkoja.

Metsätaloutta alueella on harjoitettu vuosisadan vaihteesta lähtien, mutta merkittävästi maisemaa ja metsien ikärakennetta muuttaneet hakkuut on aloitettu kuusikymmentäluvulla. Nuorten, alle 80 vuotiaiden, metsien ja taimikoiden osuus talousmetsien pinta-alasta on tällä hetkellä noin puolet, toisen puolen jakaantuessa varttuneisiin ja vanhoihin metsiin. Puustoltaan talousmetsät ovat mäntyvaltaisia. Suojelualueen metsät ovat kuusivaltaisia ja sisältävät talousmetsiä enemmän lehtipuustoa. Kokonaisuutena lehtipuustoa suunnitelma-alueella on vähän.

Poronhoito on merkittävä elinkeino alueella ja tästä johtuen sen asema on erityisesti huomioitu suunnitelman laadinnassa. Porotalouden edustajien kanssa on sovittu poronhoidolle tärkeiden alueiden käsittelytavoista sekä yhteistyöstä metsienkäytön suunnittelussa osapuolia tyydyttävällä tavalla.

Vintilän alue-ekologisen suunnittelualueen kokonaispinta-alasta on suojelun piirissä 21,3 %, kun esitetyt säästettävät luontokohteet ja ekologiset käytävät lisätään suojelupinta-alaan päädytään 26 %. Metsätalouden toimenpiteiden ulkopuolelle kokonaan tai osittain rajatut elinympäristöt edustavat kattavasti alueella esiintyviä luontotyyppejä.

Tiedonkeruussa hyödynnettiin tietokonepohjaista paikkatietojärjestelmää, ilmakuvia, teemakarttoja, paikallistuntemusta sekä osallistavaa suunnittelua. Lisäksi suunnittelussa on huomioitu seutukaavan, pienvesi-inventoinnin, uhanalaisrekisterin ja muinaismuistolain määräykset ja suositukset. Suunnitelman toteutumista seurataan erilaisin seurantainventoinnein joko vuosittain tai viiden vuoden välein. Suunnitelman tietoja täydennetään sitä mukaa kun uusia kohteita tulee esille.

Painos loppunut