Dahkki(t) Hokkanen Marja, Andersson Simon, Heino Joel, Kandelin Tauno, Kaurala Hanna, Leinonen Johanna, Malin Mikko, Nordström Mikael, Riihimäki Anu, Suorsa Essi, Viisanen Jani, Viitanen Jussi
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2023
Siidolohku 173 s.
Giella
suomi
Eará giellaveršuvnnat
ISBN 978-952-377-105-5 (pdf)
Čoahkkáigeassu

Merialueen luonnonvarasuunnitelma on ensimmäinen vain merialuetta koskeva luonnonvarasuunnitelma. Se ohjaa Metsähallituksen toimintaa vuosina 2024–2028 valtion omistamalla ja Metsähallituksen hallinnoimalla merialueella (pois lukien Metsätalous Oy:n käytössä olevat vähäiset maa-alueet meren saarissa. Ne käsitellään maa-alueiden luonnonvarasuunnitelmien yhteydessä.)

Luonnonvarasuunnittelu on valtion omistamien maa- ja vesialueiden pitkän aikavälin kestävän käytön strategista suunnittelua. Siinä yhteensovitetaan merialueen eri käyttömuodot (luonnonsuojelu mukaan lukien) paikallisten asukkaiden, asiakkaiden, kumppanien ja sidosryhmien toiveisiin sekä maiden ja vesien tarjoamiin mahdollisuuksiin valtio-omistajan asettamissa kehyksissä. Suunnitelma laadittiin 20 kuukautta kestäneessä projektissa, jossa keskeisessä roolissa oli laajasti sidosryhmiä osallistava yhteissuunnittelu.

Suunnitelman keskeisenä tavoitteena on luonnon arvon vastuullinen kehittäminen ja kestävän yhteiskunnallisen kokonaishyödyn varmistaminen luonnonvarojen hyödyntämisessä yli sukupolvien. Yhteiskunnan erilaisten tavoitteiden tasapainoinen toteutus on Metsähallituksen vastuullisuuden ja koko suunnitelman ydin. Osana suunnitelmaa Metsähallitus varautuu laajasti toimintaympäristön muutostekijöihin niin alueellisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.

Luonnonvarasuunnitelman toimintaohjelma ei ole kaikenkattava kuvaus Metsähallituksen toiminnasta, vaan siinä on esitetty seuraavalle viisivuotiskaudelle keskeisimmät suunnittelualueeseen kohdentuvat strategiset toimenpiteet, jotka ottavat huomioon sidosryhmien kanssa tunnistetut toimintaympäristön muutokset. Toimenpiteet pyrkivät edistämään ratkaisujen löytämistä aikamme suurimpiin haasteisiin, kuten esimerkiksi ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen. Samalla huolehditaan monipuolisesti Metsähallituksen hallinnassa olevalla merialueella harjoitettavan liiketoiminnan edellytyksistä ja aluetalouden vahvistamisesta. Toimissaan Metsähallitus nojautuu tutkimustietoon hyödyntämällä myös paikallisyhteisöjen tietoa suunnittelualueen erityispiirteistä ja luonnonvaroista.

Merialueen luonnonvarasuunnitelman toimenpiteitä ja niiden toteutumista seurataan osana aktiivista toimintaa ja niistä raportoidaan vuosittain Metsähallituksen johtoryhmälle, hallitukselle ja Metsähallituksen alueellisille neuvottelukunnille.