Författare Hokkanen Marja, Andersson Simon, Heino Joel, Kandelin Tauno, Kaurala Hanna, Leinonen Johanna, Malin Mikko, Nordström Mikael, Riihimäki Anu, Suorsa Essi, Viisanen Jani, Viitanen Jussi
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sidantal 173 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
ISBN 978-952-377-106-2 (pdf)
Sammandrag

Naturresursplanen för havsområdet är den första naturresursplanen som endast gäller havsområdet. Den styr Forststyrelsens verksamhet 2024–2028 i det av staten ägda och av Forststyrelsen förvaltade havsområdet (med undantag av mindre markområden som Forststyrelsen Skogsbruk Ab använder på öar i havet. De behandlas i samband med naturresursplanerna för markområden.)

Naturresursplanering är långsiktig strategisk planering av hållbart nyttjande av statsägda mark- och vattenområden. I den samordnas havsområdets olika användningsformer (inklusive naturskyddet) med önskemål från lokala invånare, kunder, samarbetspartners och intressentgrupper samt med de möjligheter som markerna och vattnen erbjuder inom de ramar som den statliga ägaren fastställt. Planen utarbetades i ett 20 månaders långt projekt där gemensam planering som involverade intressentgrupperna spelade en central roll.

Det centrala målet med planen är att utveckla naturens värde på ett ansvarsfullt sätt och säkerställa en hållbar samhällelig total nytta i utnyttjandet av naturresurser över generationerna. Ett balanserat genomförande av samhällets olika mål är kärnan i Forststyrelsens samhällsansvar och hela planen. Som en del av planen har Forststyrelsen omfattande beredskap för förändringsfaktorer i verksamhetsmiljön på såväl regional, nationell som internationell nivå.

Åtgärdsprogrammet för naturresursplanen är inte en heltäckande beskrivning av Forststyrelsens verksamhet, utan innehåller de viktigaste strategiska åtgärderna i planeringsområdet för följande femårsperiod som beaktar de förändringar i verksamhetsmiljön som identifierats tillsammans med intressentgrupperna. Åtgärderna strävar efter att främja lösningar på vår tids största utmaningar, till exempel klimatförändringen och utarmningen av den biologiska mångfalden. Samtidigt sörjer man på ett mångsidigt sätt för förutsättningarna för affärsverksamhet i det havsområde som förvaltas av Forststyrelsen och för att stärka den regionala ekonomin. I sin verksamhet stöder sig Forststyrelsen på forskningsrön genom att också utnyttja lokalsamhällenas information om planeringsområdets särdrag och naturresurser.

Åtgärderna i naturresursplanen för havsområdet och genomförandet av dem följs upp som en del av den aktiva verksamheten och rapporter om dem lämnas årligen till Forststyrelsens ledningsgrupp, styrelse och regionala delegationer.