Dahkki(t) Heikkonen Annakaisa
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2013
Siidolohku 98 s.
Giella
suomi
Almmustahttinráiddut
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 69
ISSN-L 1239-1670
ISBN 978-952-295-084-0 (painettu), 978-952-295-085-7(pdf)
Čoahkkáigeassu

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on ollut selvittää, miten Internet-pohjaisia osallistuvan paikkatiedon sovelluksia voidaan hyödyntää Metsähallituksen luonnonvarasuunnittelussa sidosryhmien uutena osallistamismenetelmänä Lapissa. Opinnäytetyössä on pyritty selvittämään Metsähallituksen kannalta keskeisiä haasteita, mahdollisuuksia ja käytännön toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä, jotka liittyvät osallistuvan paikkatiedon sovellusten hyödyntämiseen.

Opinnäytetyön ensimmäisen osion muodostaa kirjallisuuskatsaus, jossa kuvataan Internet-pohjaisten osallistamista tukevien paikkatietosovellusten ja -menetelmien käyttöä muissa vastaavissa osallistavissa suunnittelutilanteissa ja niiden käytöstä saatuja kokemuksia paikallisen tiedon keräämisessä. Opinnäytetyön toisen osion muodostaa Internet-pohjaisen karttakyselyn sisällön ja toteutustavan suunnittelu Metsähallituksen luonnonvarasuunnittelua varten Lapin alueelle. Karttakyselyn suunnittelussa on hyödynnetty Metsähallituksen ja sidosryhmien edustajien teemahaastatteluita.

Työn tuloksena on esiselvitys, jota Metsähallitus voi hyödyntää suunnitellessaan karttakyselyn käyttöä sidosryhmien uutena osallistamismenetelmänä. Opinnäytetyössä laadittu karttakysely on tallennettu Harava-kyselypalveluun sähköisessä muodossa niin, että se on Metsähallituksen käytettävissä ja vapaasti muokattavissa. Opinnäytetyössä suositellaan, että laadittua karttakyselyä testataan ensi vaiheessa Länsi-Lapissa paikallistason sidosryhmien osallistamisessa, ja testauksessa saatujen kokemusten perusteella harkitaan kyselyn käytön laajentamista.

Opinnäytetyön kuvat on toteutettu kuvan kaappauksina, mikä aiheuttaa kuviin epätarkkuutta.

Preanttus nohkan
Lassidieđut

Painetussa julkaisussa on virheellisesti sarjanumerona 68.