Tekijä Nikkola Kirsi
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sivut 36 s.
Kieli
svenska
Vaihtoehtoinen kieli
ISBN 978-952-377-049-2 (pdf)
Tiivistelmä

Syftet med besökarundersökningen var att ta reda på möjliga förändringar i parkens besökarstruktur, besökets längd, fritidsintressen och utgifter. Dessutom kartlades besökarnas åsikter om parkens tjänster och eventuella utvecklingsbehov.

År 2021 var antalet besökare i Ekenäs skärgårds nationalpark 59 400, vilket är cirka 43 % fler än 2012.

Datainsamlingen genomfördes från 19 juni till 24 oktober 2021. Totalt kom det in 400 svar.

Medelåldern på de tillfrågade var 48 år. 52 % av de tillfrågade var kvinnor och 47 % män. De flesta av respondenterna anlände i små grupper bestående av två till fem personer. Sällskapet bestod vanligtvis av medlemmar av den egna familjen. Inhemska turister var 88 % av de tillfrågade.

För 41 % av de tillfrågade var Ekenäs skärgårds nationalpark det enda eller viktigaste resmålet för den här resan. 35 % av besökarna var förstagångsbesökare. De främsta motiven för besöket var landskapet och naturupplevelsen. Avkoppling, naturens frid och renhet, samvaro med det egna sällskapet och psykiskt välmående var också viktiga. De populäraste aktiviteterna var att se på landskap och natursevärdheter eller att vara i naturen, samt att segla.

Besökarna var nöjda med parkens tjänster. Det nationellt jämförbara besöksnöjdhetsindexet för Ekenäs skärgårds nationalpark var 4,08 på en skala från en till fem, med 1 = mycket dåligt, 5 = mycket bra.

Den totala lokala inkomsteffekten av användningen av pengar var cirka 3,4 miljoner euro och sysselsättningseffekten för området var 29 årsverken. Jämfört med 2012 hade den totala inkomsteffekten ökat med ca 36 % och den totala sysselsättningseffekten hade minskat med två årsverken.