Tekijä Forststyrelsen
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2018
Sivut 112 + 98 s.
Kieli
svenska
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

Forststyrelsens första år under den nya lagen om Forststyrelsen var ett lyckat år. Resultatmålet överträffades och även andra mål som ställts för Forststyrelsen uppnåddes. Året präglades också starkt av Finlands 100-årsjubileum och händelserna i anslutning till det.

Forststyrelsen Skogsbruk Ab, som ansvarar för Forststyrelsens huvudaffärsverksamhet, redovisar ett exceptionellt gott operativt resultat. Bolaget omsatte 296,7 miljoner euro och rörelsevinsten blev 26,5 miljoner euro. Naturens mångfald främjades i statens mångbruksskogar genom en satsning på de allmänna samhälleliga förpliktelserna på 37 miljoner euro.

Forststyrelsen Fastighetsutveckling redovisar ett resultat på 16,5 miljoner euro för 2017. Tillväxten inom turismen återspeglades i form av en livligare efterfrågan på tomter. Inom vindkraftsverksamheten var 2017 som förutspått ett år av byggande och två nya vindkraftsparker öppnades på statens marker.

Hos Forststyrelsens Offentliga förvaltningsuppgifter, dvs. Naturtjänsterna och Jakt- och fisketjänsterna, ökade arbetets effektivitet enligt många indikatorer. Till de regionala ekonomierna kring de skydds- och strövområden och de historiska platser som omfattas av räkningen tillförde besökarna 258 miljoner euro, vilket är 11 procent mer än 2016. Också fiskarnas och jägarnas effekter på den regionala ekonomin var betydande. Sammanlagt bidrog jakt- och fiskekunderna till en bruttoinkomst- och sysselsättningseffekt på nästan 43 miljoner euro och 261 årsverken.