Tekijä Forststyrelsen
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sivut 123 + 79 s.
Kieli
svenska
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

År 2021 var framgångsrikt på många sätt, trots att coronapandemin fortfarande skapade osäkerhet och försvårade framförhållningen. Vi påskyndade genomförandet av strategin Vi befrämjar morgondagen och uppnådde de ekonomiska och operativa mål som ställts upp för oss.

Forststyrelsekoncernen omsatte 367,4 miljoner euro och resultatet uppgick till 119,9 miljoner euro. Det utmärkta resultatet berodde huvudsakligen på den goda efterfrågan och priset på virke. Parallellt med det ekonomiska resultatet ökade också affärsverksamhetens satsningar på att främja den biologiska mångfalden och sköta de övriga samhälleliga förpliktelserna till 79,7 miljoner euro.

Fastighetsutveckling redovisade ett resultat på 21,2 miljoner euro. Efterfrågan ökade både inom tomtrörelsen och projektutvecklingen av vindkraft. Den inhemska turismens popularitet återspeglades i efterfrågan på stugtomter och ett rekordstort antal fritidstomter såldes.

Den ökande efterfrågan på förnybar energi syntes i form av fler förhandsutredningar av vindparker som planeras på statens marker. Projektutvecklingen av havsvindparken som planeras utanför Korsnäs framskrider och vi började leta efter en ansvarsfull projektpartner.

Det var fortsatt populärt att röra sig i naturen och syssla med jakt och fiske. Antalet besök i nationalparkerna steg för första gången till över 4 miljoner och totalt gjordes cirka 8,5 miljoner besök vid terrängobjekten. Intresset för jakt och fiske fortsatte dessutom vara rekordstort.

Med hjälp av livsmiljöprogrammet Helmi och EU:s LIFE-finansiering sköttes och återställdes skyddsområden på ett nästan 13 000 hektar stort område. Vi restaurerade också fiskens livsmiljöer och arbetade aktivt med naturvård i mångbruksskogarna. Forststyrelsen Skogsbruk Ab startade ett pilotprojekt vars mål är att trygga bevarandet av hotade arter i mångbruksskogarna.

Vi främjade programmet för samhällsansvar i all vår verksamhet. Vår verksamhet har också betydande konsekvenser för det omgivande samhället via värdekedjorna.

GRI-standarden har använts som referensram för rapporten och rapporten motsvarar huvudsakligen GRI:s grundläggande krav. Med undantag av bokslutsuppgifterna har uppgifterna som gäller rapporteringen om samhällsansvar inte verifierats av utomstående.

Lisätietoja

I bokslutet ingår ett särskilt bokslut och verksamhetsberättelsen för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter 2021.