Tekijä Hankala Anu
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2008
Sivut 62 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 91
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-446-639-4 (pdf)
Tiivistelmä

Hämeenkankaan harjoitus- ja monikäyttöalue sijaitsee Länsi-Suomen läänissä Ikaalisten ja Jämijärven kuntien sekä Kankaanpään kaupungin alueella. Hämeenkankaan alueella tehtiin kesällä ja syksyllä 2006 sekä talvella 2007 kävijätutkimus, jossa selvitettiin mm. alueen kävijärakenne, kävijöiden harrastukset, käytön alueellinen ja ajallinen jakautuminen sekä kävijätyytyväisyys. Tutkimuksen tuloksia käytetään hyväksi myös alueen hoidon ja käytön suunnittelussa. Ensimmäinen Hämeenkankaan hoito- ja käyttösuunnitelma valmistuu vuonna 2008.

Kyselytutkimukseen osallistui touko-lokakuussa 243 henkilöä ja helmi-maaliskuussa 50 henkilöä. Tutkimus toteutettiin ohjattuna kyselynä, jolloin kävijä vastasi kysymyksiin itsenäisesti ja kyselyjen kerääjä oli paikalla vastaamassa mahdollisiin kysymyksiin. Muutama kävijä toivoi kyselyn tapahtuvan haastatteluna, jolloin kyselyjen kerääjä täytti lomakkeen haastattelemalla vastaajaa. Kesäkauden kyselyt tehtiin pääosin Jämin alueella, Kuninkaanlähteen kodan pysäköintialueella sekä Uhrilähteen pysäköintialueella. Talvikaudella kyselypaikat sijoitettiin hiihtolatujen ja nuotiopaikkojen läheisyyteen Jämille, Kuninkaanlähteen kodalle ja Viidentienristeyksen laavulle.

Hämeenkankaan alue on lähipaikkakuntalaisten suosiossa: lähes puolet vastanneista ilmoitti kotipaikkakunnakseen Kankaanpään tai Jämijärven ja keskimääräinen kävijä oli viimeisen viiden vuoden aikana käynyt Hämeenkankaalla 84 kertaa. Ensimmäistä kertaa alueella oli vain 12 % vastanneista. Suosituimpia käyntikohteita olivat Jämin alue, Kuninkaanlähde ja Uhrilähde. Suurin osa kävijöistä ilmoitti viettävänsä Hämeenkankaalla muutaman tunnin.

Tutkimuksen vastausprosentti oli 29 %. Suurin osa kieltäytyneistä ja ohikulkeneista oli lenkkeilijöitä ja hiihtäjiä. Todellisuudessa siis tutkimuksen tuloksia suurempi osa kävijöistä tulee alueelle urheiluharrastusten vuoksi. Vastaavasti kävijöiden käyntikertojen ja asuinpaikkakuntien perusteella voidaan arvioida, että paikallisten osuus alueen käyntikerroista on vielä tutkimustuloksiakin suurempi.

Yli puolet kesäajan kävijöistä ilmoitti pääaktiviteetikseen kävelyn tai lenkkeilyn. Talviajan aktiviteeteista selvästi yleisimmät olivat murtomaahiihto ja mäenlasku tai laskettelu. Tärkeimmät syyt alueelle tulemiseen olivat rentoutuminen, luonnon kokeminen, maisemat ja kuntoilu. Vähiten tärkeitä olivat tutustuminen uusiin ihmisiin ja jännityksen kokeminen.Hämeenkankaan alueen kävijätyytyväisyysindeksi oli 3,9 (asteikolla 1–5) eli melko hyvä. Kävijöiden ennakko-odotuksia parhaiten vastasi alueen luonnonympäristö, ja heikoimmin reitit ja rakenteet. Häiritsevinä tekijöinä korostuivat maaston kuluneisuus ja roskaantuneisuus sekä metsien käsittely. Suullisissa ja vapaamuotoisissa palautteissa toivottiin parannusta erityisesti puutteelliseen opastukseen ja reittien viitoitukseen.

Palveluista ja rakenteista laadultaan parhaimmiksi arvioitiin lähialueen tiestö, pysäköintipaikat ja reittien opastetaulut. Huonoimman arvosanan saivat yleisökäymälät, jätehuollon toteutus ja ohjeistus sekä Kuninkaanlähteen palvelut. Myös niiden määrä arvioitiin useimmiten liian pieneksi. Kokonaisuudessaan palvelujen ja rakenteiden määrä arvioitiin kuitenkin melko hyväksi.