Tekijä Lindholm Johan, Boström Minna, Ekebom Jan
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2007
Sivut 41 s.
Kieli
svenska
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 164
ISSN-L 1235-6549
ISBN 978-952-446-557-1 (painettu), 978-952-446-558-8 (pdf)
Tiivistelmä

Det treåriga SAVELIN (Inventering av Skärgårdshavets undervattensnatur)-projektet påbörjades 2004 för att utveckla metoder för inventering av undervattensnaturen i Skärgårdshavet. I det nationella programmet för inventeringen av den marina undervattensmiljön (VELMU) behövdes ett projekt för att planera val av inventeringsområden, studera metodernas tillförlitlighet, analysera resultat samt producera temakartor. Forststyrelsen använder informationen i förverkligandet av sitt eget MERLIN (Forststyrelsens inventeringsprogram för havsområdena)-inventeringsprogram.

Information om marina habitat men också noggrannare information om artmångfalden behövs från stora havsområden. En utmaning för inventeringsprogrammen är att finna en kombination av metoder för att få information på en viss nivå (t.ex. samhällsnivå) från stora områden utan att glömma behovet av noggrannare artdata. I denna studie användes således en kombination av videofilmning (”drop-video”)och dykinventering. För videofilmningen användes ett skräddarsytt videosystem. Dykinventering är en viktig metod för inventering av marina arter och habitat. Med hjälp av dykning erhåller man noggrant artdata och informationen kan också användas för att verifiera videofilmerna. Under dykningarna fotograferades också både arter och habitat.

Materialet klassificerades till samhällsnivå (t.ex. blåstångs-, fröväxt-, blåmusselsamhällen) och temakartor producerades för olika ändamål. Resultaten visade att det på dykningarna noterades ungefär dubbelt flere arter än vad som kunde urskiljas på videofilmerna. På samhällsnivå gav bägge metoderna dock samma resultat. Metoderna i SAVELIN- projektet lämpar sig bra för inventering av mindre delområden men kan, om tillräckliga resurser reserveras, utnyttjas även för inventering av större havsområden.