Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2011
Sivut 41 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 97
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-869-5 (pdf)
Tiivistelmä

Suunnittelun kohteena olevasta Kallinkankaan alueesta osa on lehtojensuojeluohjelmakohde, osa soidensuojeluohjelmakohde. Suunnittelualueen pinta-ala on 65 ha. Suurin osa suunnittelualueesta (56 ha) on liitetty Natura 2000 -suojelualueverkostoon EU:n komission päätöksellä vuonna 2005. Noin puolet alueesta (27 ha) on perustettu yksityiseksi suojelualueeksi vuonna 1997. Sen omistaa Keminmaan seurakunta. Muu osa Natura-aluetta on hankittu valtiolle ja siirretty Metsähallituksen hallintaan.

Kallinkankaan ominaispiirteitä ovat erityisesti kasvilajistoltaan monipuoliset rehevät suot ja kuusivaltaiset lehtometsät. Suunnitelman linjauksilla pyritään siihen, että alueen metsien ja soiden luonnontila sekä Natura-luontotyyppien edustavuus paranevat. Arvokkaat luontotyypit säilytetään ja uhanalaisten kasvilajien esiintymät turvataan tarvittaessa hoitotoimin. Uhanalaisia lajeja seurataan lajikohtaisten seurantasuunnitelmien mukaan EU:n direktiivilajeja painottaen.

Kallinkangas sijaitsee Keminmaan kuntataajaman välittömässä läheisyydessä, ja lähiseudun asukkaat käyttävät aluetta virkistäytymiseen sekä kesällä että talvella. Oppilaitokset ja kasviharrastajat hyödyntävät alueen luonnonpiirteitä esittelevää luontopolkua. Opastuksella ja palveluvarustuksella ohjataan mahdollinen käyntimäärän kasvu pääosin reiteille. Suunnitelmalla pyritään ohjaamaan käyttöä sillä tavoin, että mahdollinen kävijämäärän kasvukaan ei aiheuta uhkaa lajiesiintymien ja luontotyyppien säilymiselle.