Tekijä Ohenoja Antti
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2010
Sivut 68 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 139
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-446-823-7 (pdf)
Tiivistelmä

Käsivarren erämaan ja Kilpisjärven alue sijaitsee Lapin läänissä, Enontekiön kunnassa. Alue käsittää Käsivarren erämaa-alueen lisäksi Kilpisjärven lähiretkeilykohteet Saanan, Tsahkaljärven, Salmivaaran, Mallan luonnonpuiston sekä Kolmen valtakunnan rajapyykin. Alueella suoritettiin kesä-heinäkuussa 2009 yritystutkimus, jonka tarkoituksena oli selvittää tutkimusalueen luontomatkailuyritysten toimintaa sekä alueen merkitystä yritystoiminnalle. Tutkimuksella saatua tietoa tullaan hyödyntämään mm. Käsivarren erämaan–Kilpisjärven alueelle laadittavassa kestävän luontomatkailun suunnitelmassa.

Yritystutkimukseen osallistettiin 38 alueella toimivaa yritystä, joista vastasi 30. Yrityksistä 26 ilmoitti käyttävänsä Käsivarren erämaan ja Kilpisjärven aluetta liiketoiminnassaan. 90 % yrityksistä tarjosi erilaisia ohjelmapalveluita. Majoitustoimintaa harjoittavien osuus oli 43 %. Asiakasmääränsä ilmoittaneiden viiden yrityksen vastaukset antavat viitteitä, että aluetta käyttävien yritysten asiakaskunta koostuu pääosin suomalaisista – näiden osuus asiakkaista oli 54 %. Yksityisasiakkaiden osuus oli 87 %. Yritykset työllistivät keskimäärin kaksi vakituista ja kolme määräaikaista työntekijää. Työllistävyyttä koskevaan kysymykseen vastanneet 26 yritystä ilmoittivat työllistävänsä yhteensä 190 henkilöä.

65 % Käsivarren erämaata ja Kilpisjärven aluetta viimeisen vuoden aikana käyttäneistä arvioi alueen merkityksen yritystoiminnalleen melko suureksi tai erittäin suureksi. Suosituimmat toimintamuodot alueella olivat moottorikelkkailu ja pilkkikalastus. Myös Kilpisjärven luontotalossa käynti sekä alueelle järjestetyt päiväretket olivat suosittuja. Palveluista arvioitiin parhaimmiksi Käsivarren erämaa-alueen huoltorisutus, luontotalon palvelut sekä tupaverkosto. Heikoimman arvion saivat polku- ja latuviitoitukset, jätehuolto, käymälät, erityisryhmien palvelut sekä yrittäjien hallinnoimat moottorikelkkaurat. Kilpisjärven lähiretkeilyalueelle toivottiin myös lisää huollettuja tulipaikkoja.

Matkailutoimialan taloudellinen kannattavuus nähtiin keskinkertaisena, sen sijaan toimintaympäristö yrittäjien, Metsähallituksen ja oman yrityksen suhteen melko hyvänä. Yli puolet ilmoitti tekevänsä yhteistyötä muiden yritysten kanssa ja lisääväänsä sitä jatkossa. Yhteistyö koettiin myös oman toiminnan kannalta hyödylliseksi. Metsähallituksen ja yritysten välillä oli yhteistyötä melko vähän ja se liittyi lähinnä alueen käyttöä koskeviin lupa-asioihin. Metsähallituksen ja yritysten välisessä yhteistyössä oltiin tyytyväisimpiä luontotalon palveluihin sekä alueen käyttöön liittyviin lupa-asioihin. Metsähallituksen toiminnasta arvioitiin parhaiksi henkilöstön yhteistyö ja tupien polttopuuhuolto. Yrittäjien asiakastyytyväisyysindeksi oli 3,43 asteikolla 1–5 eli keskinkertainen.

Suurin osa yrityksistä arvioi toimintansa pysyvän tulevaisuudessa ennallaan tai kasvavan jonkin verran. 88 % vastanneista arvioi Käsivarren erämaan–Kilpisjärven alueella olevan paljon merkitystä myös tulevaisuudessa. Alueen majoituskapasiteetin toivottiin kasvavan maltillisesti ja matkailurakentamisen keskittyvän kyläkeskuksen alueelle.