Tekijä Naumanen Satu
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2020
Sivut 91 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 166
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-295-266-0 (pdf)
Tiivistelmä

Vuosittain Metsähallituksen hallinnoimille suojelualueille tehdään Pohjois-Karjalan maakunnassa noin 340 000 käyntiä, mikä kertoo kansallispuistojen ja retkeilyalueen asemasta Pohjois-Karjalan matkailun vetovoimatekijöinä. Kolin kansallispuisto on alueen luontomatkailun kärkikohde ja siten myös biosfäärialueen luontomatkailusuunnitelma on nimetty Kolin mukaan.

Kolin biosfäärialueelle tehdyssä suunnitelmassa on linjattu suojelu- ja retkeilyalueiden luontomatkailun suuntaviivat ja etsitty tapoja edistää alueille suuntautuvaa kestävää luontomatkailua.

Toimenpidesuunnitelmassa Kolin biosfäärialueen suojelu- ja retkeilykohteille on määritelty päämääriä, jotka kehittävät alueen viestintää, markkinointia ja yhteistyötä, reitistöjä ja palvelurakenteita, alueen retkeilyneuvontaa sekä biosfäärialueen kestävää luontomatkailua luoden mahdollisuuksia monipuoliselle ja vastuulliselle, luontomatkailukohteen vetovoimaa lisäävälle liiketoiminnalle.

Kolin biosfäärialueen luontomatkailun suurimpia haasteita tällä hetkellä ovat ympärivuotisten palvelujen riittämättömyys, Kolin kansallispuiston pysäköinti, luontomatkailukohteiden huono saavutettavuus, palvelurakenteiden kunto ja toimijoiden välinen yhteistyö erityisesti viestinnän osalta.

Suunnitelman tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä on vahvistettu yhteistä viestintää yrittäjien kestävistä palveluista, Kolin pysäköintiin on löydetty innovatiivisia ratkaisuja yhteistyössä alueen toimijoiden kesken, kohteiden saavutettavuutta on parannettu joko julkisen liikenteen tai kimppataksiratkaisujen avulla, luontomatkailukohteiden palvelurakenteita on korjattu mittavasti ja biosfäärialueen kohteita on sidottu tiiviimmin yhteen lisäämällä alueiden välistä yhteistyötä ja viestintää.

Luontomatkailulla on merkittäviä paikallistaloudellisia vaikutuksia ja tavoitteena on kasvattaa esimerkiksi Kolin kansallispuistossa kävijöiden rahankäytön paikallistaloudelliset vaikutukset vuoden 2019 19,5 miljoonasta eurosta 30 miljoonaan euroon vuoteen 2025 mennessä.

Osana suunnitelmaa päivitettiin Kolin kansallispuiston kestävän matkailun mittaristo. Muiden alueiden mittaristot valmistuvat myöhemmin. Mittaristolla seurataan luontomatkailun ja virkistyskäytön vaikutuksia alueilla ja osataan ryhtyä toimenpiteisiin, mikäli kestävyys näyttää olevan vaarantumassa.

Lisätietoja

Tämä julkaisu on tehty osana CBC Karelia KA5033 SUPER (Sustainability Under Pressure: Environmental Resilience in natural and cultural heritage areas with intensive recreation) -hanketta. Hanketta rahoittaa Euroopan Unioni, Venäjän Federaatio ja Suomen Tasavalta.