Tekijä Naumanen Satu
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2020
Sivut 61 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 252
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-295-265-3 (pdf)
Tiivistelmä

UNESCOn vuonna 1992 perustama Pohjois-Karjalan biosfäärialue, jota tässä tutkimuksessa kutsutaan Kolin biosfäärialueeksi, sijaitsee Pohjois-Karjalassa Joensuun, Kontiolahden, Lieksan ja Ilomantsin kuntien alueilla. Kolin biosfäärialueeseen sisältyvät Metsähallituksen hallinnoimat suojelu- ja retkeilyalueet, eli Kolin, Patvinsuon ja Petkeljärven kansallispuistot, Ruunaan retkeilyalue sekä useita pienempiä Metsähallituksen hallinnoimia suojelualueita.

Kolin biosfäärialueella suoritettiin vuoden 2018 huhtikuun ja marraskuun välisenä aikana yritystutkimus, jolla selvitettiin alueella toimivien luontomatkailuyritysten toimintaa ja tutkimusalueen merkitystä näiden yritysten toiminnalle. Tutkimuksen tuloksia käytetään hyväksi myös alueen luontomatkailusuunnitelmassa sekä hoidon ja käytön suunnittelussa.

Yritystutkimukseen osallistui 48 alueella toimivaa yritystä, joista 28 kertoi käyttävänsä Kolin biosfäärialuetta liiketoiminnassaan. Yleisimmät yritysten toimialat olivat majoituspalvelut (63 %) ja ohjelmapalvelut (63 %) sekä ravitsemuspalvelut (44 %). Yrityksessä toimi yleensä yhdestä kahteen vakinaista työntekijää ja määräaikaisia työntekijöitä oli keskimäärin kolme. Tutkimukseen osallistuneet työllistivät yhteensä noin 240 henkilöä. Yritykset arvioivat, että 77 % tutkimusaluetta käyttäneistä asiakkaista oli suomalaisia vuonna 2017. Ulkomaalaiset asiakkaat tulivat yritysten mukaan useimmiten Saksasta ja Venäjältä.

68 % Kolin biosfäärialuetta toiminnassaan käyttäneistä yrityksistä arvioi tutkimusalueen merkitsevän toiminnalleen melko paljon tai erittäin paljon. Yleisimpiä yritysten tarjoamia toimintoja olivat asiakkaiden palvelu ja neuvonta ja opastetut retket. Metsähallituksen alueella tarjoamista palveluista parhaiksi arvioitiin Metsähallituksen henkilöstön yhteistyö yrittäjien kanssa, polttopuuhuolto, jätehuolto ja rakenteiden ja reittien turvallisuus. Heikoimmat arviot saivat palvelurakenteet alueen sisääntuloväylillä ja erityisryhmien palvelut.

98 % yrityksistä piti Metsähallituksen kestävän luontomatkailun periaatteita melko tai erittäin hyväksyttävinä ja niiden toteuttamiskelpoisuutta arvioi melko hyväksi tai erittäin hyväksi 84 %. Lisäksi 89 % yrityksistä arvioi kestävän luontomatkailuperiaatteiden toteutuneen yrityksissään ja Metsähallituksessa melko hyvin tai erittäin hyvin.

Lähes kaikki tutkimukseen osallistuneet yritykset arvioivat toimintansa pysyvän ennallaan tai kasvavan tulevaisuudessa. Kolin biosfäärialueen merkitys yrityksille näyttäisi myös olevan kasvussa ja yritystoiminta tulee todennäköisesti lisääntymään alueen suojelu- ja retkeilykohteilla. 94 % vastanneista ennusti alueen matkailun kasvavan tulevaisuudessa.

Lisätietoja

Tämä julkaisu on tehty osana CBC Karelia KA5033 SUPER (Sustainability Under Pressure: Environmental Resilience in natural and cultural heritage areas with intensive recreation) -hanketta. Hanketta rahoittaa Euroopan Unioni, Venäjän Federaatio ja Suomen Tasavalta.