Tekijä Forststyrelsen
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sivut 2 s.
Kieli
svenska
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

Fasta fornlämningarna är spår efter mänsklig verksamhet i skärgården. En del av dem kan lätt observeras i naturen, medan andra är övertäckta med vegetation eller jordmån i t.ex. tät granskog. Mänsklig aktivitet ute i skärgården är starkt förknippad med fiske, sälfångst och sjöfart. Vår karga skärgård med mycket sten och ställvis relativt lite vegetation skapar alldeles speciella förhållande för fornminnen, dessutom är miljön i skärgården rätt ung till följd av landhöjningen.